• DEMITROVKA NA NOCI VÝSKUMÍKOV V ŽILINE

     • 30.9. sa projektu zúčastnilo 45 vybraných detí našej školy

      V tomto školskom roku sa naša škola opäť zapojila do tohto inšpiratívneho podujatia. Okrem toho, že deti v triedach 1. stupňa vytvorili krásne výkresy s ekologickou tematikou do výtvarnej súťaže Myslíme zeleno 🍏, žiaci druhého stupňa sa vybrali priamo za vedou – do Žiliny.

      Žiaci, ktorí boli na exkurziu vybraní za výborné výsledky vo vedomostných súťažiach a učení, si akciu naozaj užili. 🎉

      V priestoroch obchodného centra Mirage si každý nadšenec vedy a techniky prišiel na svoje. 👍 

      Žiaci a študenti škôl z celého regiónu obdivovali pestrý program v stánkoch pripravený vysokými školami a firmami 🤩 a zapájali sa aj do naživo moderovaných súťaží a kvízov.

      Deti si snímali odtlačky prstov, nechali si horieť plameň priamo na ruke, navliekali sa do ochranných chemických skafandrov alebo sedeli ako televízni moderátori vo virtuálnom televíznom štúdiu. Tí zruční si vyrobili vlastný odznak s logom, absolvovali súboj robotov či vytvárali mechanické zbrane z jednoduchých pomôcok. 👌

      Mnohí využili možnosť pozrieť si, ako vyzerá svet pod mikroskopom, zoznámili sa s možnosťami premeny odpadov na užitočné veci, naučili sa, ako fungujú telekomunikačné systémy a umelá inteligencia a vlastnoručne resuscitovali figurínu. 🤩

      Akcia sa skutočne vydarila – každý sa vracal domov plný zaujímavých a podnetných zážitkov. Organizátorom sa ich cieľ priblížiť deťom svet prírodných vied a techniky určite podarilo splniť. 👏

      O rok sa sem určite radi vrátime! ❤️

     • Otvorenie vchodu MŠ

     • Od 3.10. je otvorený vchod do MŠ a ZŠ od ulice  Štúrova

      Vážení rodičia, od 3.10.2022 bude v prevádzke vchod do MŠ v budove 87. od ulice Štúrova (od predajne Farby Laky) denne od 6:00 hod do 7:45 hod bude otvorený pre MŠ, v čase 7:45 hod do 8:00 hod môžu využívať vchod aj žiaci ZŠ, ktorých rodičia vozia deti autom.

      Pri vyzdvihovaní detí bude vchod k dispozícii v štandardných časoch tak ako doteraz.

     • V jablku

     • Ukážková hodina SJL s učiteľom roka 2021 Davidom Králikom

      V piatok, 9.9.2022 sa uskutoční ukážková hodina SJL s učiteľom roka, Dávidom Králikom, pre 3. 4. a 5. ročník na tému jeho knižnej novinky s názvom V jablku. Knihu si v uvedený dátum bude možné zakúpiť za cenu 15,-€ (platí pre všetkých žiakov)

     • Začiatok prevádzky MŠ v šk.roku 2022/2023

     • Oznamujeme rodičom detí navštevujúce MŠ, že riadna prevádzka MŠ v školskom roku 2022/2023 začína 5.9.2022. Zoznamy detí a ich zaradenie do tried budú zverejnené v prvý deň prevádzky.

      V MŠ v budove školy, prosíme, používajte do ukončenia stavebných prác vchod od obchodného domu ,,Dubničanka".

    • Otvorenie šk.r. 2022/23
     • Otvorenie šk.r. 2022/23

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2022/23. Uskutoční sa na Dutafe, 5.9.2022 o 9:00. V prípade nepriaznivého počasia bude prebiehať v triedach - prostredníctvom školského rozhlasu.

      Oznam pre prvákov a ich rodičov: Po slávnostnom otvorení šk.r. 2022/23 pôjdu deti 1.roč. a ich rodičia do školy, kde im pani učiteľky dajú potrebné informácie. Nezabudnite si doniesť aj školskú tašku. Tešíme sa na Vás.

    • Oznam pre stravníkov na šk.r. 2022/23
     • Oznam pre stravníkov na šk.r. 2022/23

     • Školská jedáleň oznamuje stravníkom, že ak majú záujem stravovať sa v školskej jedálni v školskom roku 2022/23, je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú nájdete v časti O škole/dokumenty/tlačivá:

      https://skolac2.edupage.org/a/dokumenty--tlaciva

      Prihláška platí pre všetkých žiakov ZŠ, vrátane prvákov. Prihlášku je potrebné vytlačiť a doniesť do 31.8.2022 vedúcej jedálne ZŠ (vchod zozadu od ihriska), alebo si môžete tlačivo prísť vyzdvihnúť k vedúcej jedálne.

     • VYDÁVANIE ŠEKOV PRE DETI Z MŠ na šk. rok 2022/2023

     • Oznamujeme rodičom detí materskej školy, že šeky na stravné a školné na šk.rok 2022/2023 pre deti  materskej školy (všetky deti, teda aj deti, ktoré navštevujú MŠ v budove ZŠ-5.-8.trieda) sa budú vydávať

      od pondelka 22.8.2022 v čase od 6:30-14:30hod.

      v budove materskej školy- v časti kuchyňa- vchod od parkoviska u pani Novosadovej.

    • Informácia k dotáciám na stravu – zmeny
     • Informácia k dotáciám na stravu – zmeny

     • Od 1.7.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré zmeny zákonov, čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

      V prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. 

      Pri poskytovaní dotácií na stravu sú teda dve vekové kategórie detí 2 :


      ---deti v poslednom ročníku MŠ alebo deti v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu; 

      V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70 eur mesačne 3 ), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný.

      ---deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne 5 ). V tejto súvislosti uvádzame, že ak dieťa napr. dovŕši 15 rokov dňa 19.10.2022, nárok na daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t.j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu.

      Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách od 01.07.2022 preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov MŠ/ZŠ novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu - cestne_vyhlasenie_od_01_07_2022.docx

      Vzhľadom na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu, dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku , ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie). Tieto deti od 01.07.2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus. Rodičia, ktorí si daňový bonus nemôžu uplatniť (napr. osoby bez zdaniteľného príjmu, poberatelia dôchodkov), túto skutočnosť škole preukážu novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu;

       

       

       

     • PREVÁDZKA MŠ počas LETNÝCH PRÁZDNIN 2022

     • PREVÁDZKA MŠ

      od 1.7.2022 - do 8.7.2022

       

       

      Prevádzka v MŠ počas ,,LETNÝCH PRÁZDNIN“ pre prihlásené deti iba v budove č.85(malá škôlka):

      PAVILÓN 1:  1.trieda (prízemie) - deti z 1. a 2. triedy

                            2. trieda (poschodie) - deti zo 6. a 8.triedy

       

      PAVILÓN 2:  3. trieda (poschodie) -  deti zo 3. triedy

                            4.trieda (prízemie) – deti zo 4.,5. a 7.triedy

       

       

      PREVÁDZKA MŠ

       od 15.8.2022 - do 31.8.2022

       

      Prevádzka v MŠ bude pre prihlásené deti nasledovne:

       

      BUDOVA č.85(,,malá škôlka“):

       

      PAVILÓN 1 (vchod od ,,Farby-laky“):    1.trieda (prízemie):  deti z 1. a 4.triedy

                                                                        2. trieda (poschodie): deti z MŠ v ZŠ- 5.,6.,7. a 8.triedy

       

      PAVILÓN 2 (vchod od,,Paneláku“):       3. trieda (poschodie):  deti z 2. a 3.triedy

                                                                     4.trieda (prízemie):     deti z MŠ C II(Rozptyl).

       

      BUDOVA č.87(MŠ v ZŠ):

      budova ZŠ- vchod od obchodného domu Dubničanka , triedy nájdete na poschodí

       

      6.trieda(poschodie):    MŠ Pod hájom + MŠ El.pracovisko C I 29

       

      8.trieda(poschodie):     MŠ C I 32

       

      V čase od 11.7.2022 do 12.8.2022 je prevádzka MŠ prerušená, pre prihlásené deti zabezpečujú prevádzku náhradné materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom.

       

       

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

     • Oznam pre stravníkov:

      Oznamujeme rodičom, že jedáleň ZŠ vydáva stravu až do 30.júna (vrátane). Preto, ak nemáte záujem o stravu v deň vydávania vysvedčenia, je potrebné sa odhlásiť u vedúcej ŠJ.

      Pekný deň.

     • Zber obnoseného šatstva

     • V týždni od 20.-24.6. od 15:00 do 16:00 hod treba prísť od Fitfabrik!!!!!

      Budeme zbierať obnosené oblečenie, topánky, kabelky, opasky, bytový textil. Súťaž medzi triedami je obdobne ako pri zbere papiera za rovnakých podmienok a ocenení. nenoste vyslovene nenositeľné, silne znečistené alebo roztrhané veci. Ďakujeme

     • Vyhodnotenie jarného zberu papiera

     •  

      Zber papiera

      Vážení rodičia,

      v prílohe vám prinášame vyhodnotenie  jarného zberu papiera. Podarilo sa nám vyzbierať viac ako 10 ton papiera. K najlepším zberačom patria títo žiaci:

      1. Stupeň:

      Koloničný Leo (2.B)- 542,5 kg

      Matrtaj Jakub (4.A)- 332 kg

      Perďoch Marián (3.A)- 302 kg

       

      2.stupeň:

      Šošovičková Natália (9.A)- 340,5 kg

      Mináriková Natália (9.A)- 330 kg

      Prekopová Tatiana (9.A)- 228 kg

       

      Najlepšie triedy:

       

      9.A- priemer na žiaka 86,5 kg

      4.A- priemer na žiaka 56 kg

      3.A- priemer na žiaka 53 kg

       

      Materská škola

      Breznická (5.tr.)- 94,5 kg

      Staňo (3.tr.)- 79,5 kg

      Ladecký (3.tr., 8. tr.)-54,5 kg

       

      Chceme sa úprimne poďakovať každému, kto do zberu prispel, pretože sa nám tak podarilo zachrániť 82 stromov.  Pre najlepších zberačov nebude chýbať odmena.

       

      Zber papiera

      Vážení rodičia,

      v prílohe vám prinášame vyhodnotenie  jarného zberu papiera. Podarilo sa nám vyzbierať viac ako 10 ton papiera. K najlepším zberačom patria títo žiaci:

      1. Stupeň:

      Koloničný Leo (2.B)- 542,5 kg

      Matrtaj Jakub (4.A)- 332 kg

      Perďoch Marián (3.A)- 302 kg

       

      2.stupeň:

      Šošovičková Natália (9.A)- 340,5 kg

      Mináriková Natália (9.A)- 330 kg

      Prekopová Tatiana (9.A)- 228 kg

       

      Najlepšie triedy:

       

      9.A- priemer na žiaka 86,5 kg

      4.A- priemer na žiaka 56 kg

      3.A- priemer na žiaka 53 kg

       

      Materská škola

      Breznická (5.tr.)- 94,5 kg

      Staňo (3.tr.)- 79,5 kg

      Ladecký (3.tr., 8. tr.)-54,5 kg

       

      Chceme sa úprimne poďakovať každému, kto do zberu prispel, pretože sa nám tak podarilo zachrániť 82 stromov.  Pre najlepších zberačov nebude chýbať odmena.

       

     • 3fest

     • 4.6. od 10:00 hod mestský športový areál

      Čaká na Vás šport, kultúra a zábava. Vstupné 5€ dospelí, 3€ deti

     • Riaditeľské voľno dňa 18.5.2022 pre 6. až 9. roč.

     • z dôvodu konania celoštátneho Testovania 5

      Z dôvodu celoštátneho testovania udelil riaditeľ školy riaditeľské voľno žiakom 6. až 9. ročníka ZŠ na deň 18.5.2022. Ostatní žiaci sa učia podľa rozvrhu, žiaci 5. ročníka budú testovaní, pokyny obdržíte od administrátorov testovania. žiaci 6. až 9. ročníka budú zo stravy odhlásení automaticky.

     • JARNÝ ZBER PAPIERA

     • 23.5. - 27.5.2022 od 14:00 do 16:00 hod pri jedálni

      Vyhlasujeme súťaž o Najlepšiu triedu v zbere papiera. Víťazom sa stane trieda, ktorá na jedného žiaka triedy nazbiera najviac kilogramov papiera.

      Pozor zbierame len papier, ktorý musí byť zviazaný! Kartón nezbierame.

     • Rodičovský majáles už túto sobotu 14.5.2022

     • Cena vstupenky 20€ aj po 30.4. Prekvapenie večera vystúpenie našej absolventky-speváčky a modelky Katy Talan, fanzóna MS v hokeji...

       

      Program:

      Do tanca hrá DJ Robo

      17:30 hod Slávnostné privítanie hostí (welcome drink)

      18:30 hod Vystúpenie tanečného, hudobného odboru ZUŠ

      20:30 hod I. večera

      22:00 hod Tombola I.

      23:00 hod Tombola II. + dražba dresu Tomáša Tatara

      24:00 hod II. Večera

      02:00 predpokladaný záver

      Počas zápasu hokejovej reprezentácie bude možné sledovať priamy prenos z MS v ľadovom hokeji.

      Výťažok z akcie bude použitý na školskú aj mimoškolskú podporu žiakov školy.

     • OZNAM - dôležité

     • Nebude vydávaná strava a skrátená prevádzka ŠKD

      Dňa 27.4.2022 bude prerušená dodávka el. energie, z tohoto dôvodu bude prerušený výdaj stravy a skrátená prevádzka ŠKD do 13:30 hod

     • FLORBAL - na "Demitrovke" ponúkajú nový šport

     • Športové triedy na "Demitrovke" ponúkajú nový šport je ním florbal

      Na snimke je Mgr. Rebeka Gáliková, čerstvá majsterka SR vo florbale žien 2021/2022. Nakoľko sa pripravujeme rozšíriť počet našich športov práve o tento rýchlo sa rozvíjajúci šport, može učiť aj Vaše dieťa základom tohoto športu. Doposiaľ vedie krúžok florbalu, ktorý navštevujú dievčatá aj chlapci. Škola má kompletné vybavenie pre tento šport, v rámci dopravy a rozvrhu dokážeme využívať ako tréningovú halu Mestskú športovú halu dopoludnia, kedy je voľná. Skupinu športovcov vytvoríme pri dostatočnom počte prihlásených detí. Hlasiť sa môžu nielen deti do 1. ročníka, v prípade záujmu dokážeme vytvoriť skupinu aj v 2. až 9. ročníku.