MATERSKÁ ŠKOLA

    • Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2024

    • Informácie k prevádzke náhradných materských škôl počas letných prázdnin

      

     V súlade s § 150a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s VZN č. 8/2022 Mesto Dubnica nad Váhom, ako zriaďovateľ materských škôl, zabezpečuje letnú prevádzku v náhradných materských školách  striedavo v čase od 08.07.2024 do 23.08.2024.

     Poplatky - mladšie deti:

     za materskú školu: Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca v mesiacoch júl a august na účet materskej školy, ktorú dieťa navštevovalo v školskom roku 2023/2024 vo výške mesačného príspevku 30 EUR. Príspevok musí byť uhradený vopred do 25.06.2024  materskej škole, ktorú aktuálne dieťa navštevuje.

     za stravu: šeky na stravu si zákonný zástupca vyzdvihne u vedúcej školskej jedálne od 17.06.2024 v čase od 7.00 do 14.00 hod. v náhradnej materskej škole, do ktorej prihlasuje dieťa a tu odovzdá doklad o zaplatení stravy do 21.06.2024 do 14.00 hodiny. Zaplatený počet dní za stravu je záväzný. Preplatky za stravu v náhradnej materskej škole sa nevracajú.

      

     Poplatky - deti plniace PPV(predškoláci):

     za materskú školu predškolák neplatí.

     za stravu: šeky na stravu si zákonný zástupca vyzdvihne u vedúcej školskej jedálne od 17.06.2024 v čase od 7.00 do 14.00 hod. v náhradnej materskej škole, do ktorej prihlasuje dieťa a tu odovzdá doklad o zaplatení stravy do 21.6.2024 do 14.00 hodiny. Zaplatený počet dní za stravu je záväzný. Preplatky za stravu v náhradnej materskej škole sa nevracajú.

     Náhradná materská škola bude otvorená v prípade, že bude prihlásených najmenej 20 detí. Ak klesne počet detí pod 10, bude prevádzka náhradnej materskej školy zrušená!

      

     Počas pobytu v náhradnej materskej škole je zákonný zástupca povinný:

     • dodržiavať školský poriadok,
     • riadiť sa pokynmi zamestnancov príslušnej materskej školy a aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami,
     • pravdivo informovať o zdravotnom stave dieťaťa - písomne upozorniť na zdravotné problémy a alergie dieťaťa (diabetes, alergie, adrenalínové pero...),
     • vypísať splnomocnenie na prevzatie dieťaťa inou osobou ako zákonným zástupcom,
     • uviesť dva telefonické kontakty.

     Dieťa bude  do náhradnej materskej školy prijaté po splnení hore uvedených podmienok a odovzdaní riadne vyplneného a podpísaného informovaného súhlasu. Informovaný súhlas zákonný zástupca odovzdá spolu s dokladom o zaplatení stravy v náhradnej materskej škole do 21.06.2024.  

      

     ROZPIS PREVÁDZKY MATERSKÝCH ŠKÔL

     V JEDNOTLIVÝCH TÝŽDŇOCH POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN 2024: