Zápis do 1. ročníka

    • Informácie k zápisu do 1.ročníka

    • Zápis žiakov do 1. ročníka

     ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Centrum II 87, 01841 Dubnica nad Váhom

     o z n a m u j e,

     že zápis do prvého ročníka pre školský rok 2024/25 sa bude konať na v dňoch 3.-4. apríla (streda a štvrtok) 2024 od 15:00 do 18:00 nasledovne:

     Aspoň 1 rodič príde na zápis s dieťaťom, ktoré vykoná testy školskej zrelosti.

     Doneste si so sebou:

     -rodný list dieťaťa

     -občianske preukazy zákonných zástupcov/zákonného zástupcu

     -vytlačenú prihlášku - Je potrebné ju vyplniť vopred - elektronická prihláška je dostupná na skolac2.edupage.org  v časti “Elektronická prihláška“  TU

     -Prílohu k elektronickej prihláške - podpisy zákonných zástupcov - tlačivo nájdete tu: Priloha_k_elektronickej_prihlaske.docx

     Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

     Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie - Pisomne_vyhlasenie_-_pri_podpise_jedneho_rodica.docx

     Rodičom bude k dispozícii tlačiareň a počítač - v prípade, že nemajú ako žiadosť vyplniť a vytlačiť vopred, urobia tak na mieste.

     Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2024 6 rokov.

     Podľa zákona má plnenie povinnej školskej dochádzky prebiehať na škole v obvode podľa trvalého bydliska dieťaťa. Rodič má právo  zapísať dieťa aj inde ako v obvode kam patrí, avšak jeho prijatie závisí na rozhodnutí riaditeľa danej školy. 

     Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

     Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

     V prípade, ak sa rodič nemôže dostaviť kvôli ochoreniu alebo karanténe, môže si dohodnúť náhradný termín na e-mailovej adrese kosinarova@skolac2.sk  alebo na tel. č. 0907 963 515.

     V 1. ročníku v šk. roku 2024/25 budú učiť Mgr. Jarmila Kyselicová a Mgr. Slávka Strnádová.
     Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí dieťaťa dostanú zákonní zástupcovia v zákonnej lehote do 15.6.2024.

     Zodpovedná za zápis a vybavuje: Mgr. Jana Košinárová – zástupkyňa riaditeľa školy

     V ľavej časti menu nájdete dalšie informácie k zápisu.