Oznamovanie protispoločenskej činnosti

   • Podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti


    Zákon č. 54/2019 Z. z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov postup pri podávaní, prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti (ďalej len „oznámenia“), podrobnosti o právach a povinnostiach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, ochrane oznamovateľov, zachovávaní mlčanlivosti pri vybavovaní oznámení, vedení evidencie oznámení a spracúvaní osobných údajov.

    Zodpovednou osobou, ktorá je povinná prijať a preveriť oznámenie o protispoločenskej činnosti  v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z. z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Adriana Novosadová.

    Závažnou protispoločenskou činnosťou spadajúcou do pôsobnosti zákona č. 54/2019 Z. z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú trestné činy a správne delikty taxatívne uvedené v § 2 písm. d) tohto zákona.

     

    Spôsoby podania oznámenia:

    • písomne priamo zodpovednej osobe v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - podanie v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. – do rúk zodpovednej osoby“, a to na adresu:


    Základná škola s materskou školou P. Demitru

    Adriana Novosadová

    Centrum II č. 87

    018 41  Dubnica nad Váhom

     

    • elektronickou formou je možné uskutočniť podanie oznámenia na e-mailovú adresu zodpovednej osoby: mzdy@skolac2.sk, a to kedykoľvek 24 hodín denne a táto  je prístupná len zodpovedne osobe. 

     

    • osobne v kancelárii zodpovednej osoby. Oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie v primeranej lehote. Zodpovedná osoba pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu o prijatí oznámenia podľa vzoru v Prílohe č. 1 smernice, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť a potvrdiť ju svojím podpisom.

     

    • oznámenie je možné podať aj anonymne.

     

    Postupy prijímania a preverovania oznámení a opatrenia, ktoré prijíma orgán príslušný na prijatie oznámenia v nadväznosti na prijaté oznámenie upravuje vnútorný predpis Základnej školy s materskou školou P. Demitru – Smernica o podrobnostiach podávania, preverovania a evidovania oznámení podávaných podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     

    Poučenie o podmienkach vzťahujúcich sa na oznamovateľa: Nikto nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa a ani ďalšie osoby uvedené v § 1 ods. 4  Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, za to že zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti spôsobom a v rozsahu ustanovenom v § 2 písm. a) štvrtý bod Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

    Prostriedky nápravy a postupy na ochranu pred pracovnoprávnymi úkonmi, ako aj rozsah a spôsob poskytnutia ochrany  bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov upravuje podľa konkrétnej situácie  Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Na poskytnutie poradenstva je oprávnený úrad, ktorý je zároveň oprávnený rozhodovať vo veciach poskytnutia ochrany – Úrad na ochranu oznamovateľov (https://www.oznamovatelia.sk/o-nas/#kontakty).

    Podmienky poskytnutia ochrany a zánik ochrany oznamovateľa upravujú § 3 až § 8 Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

    Pri plnení úloh v zmysle Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa v oblasti ochrany osobných údajov postupuje podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.