Profil školy

    • Profil školy

    • Vízia našej školy:
     Škola, do ktorej sa s radosťou  prichádza pretože:
     - je to škola rodinného typu
     - pre žiaka je základným pilierom osobného rastu
     - pre rodiča partnerom pri výchove detí
     - pre učiteľa miestom, kde napĺňa svoje poslanie

     Konkrétne aktivity a ich popis nájdete po kliknutí  v sekcii NOVINKY

     Okrem ponuky tried s rozšíreným vyučovaním športu, chceme byť sídliskovou školou, ktorá bude vzdlávacím, kultúrnym a športovým centrom sídliska Centrum II.


     Ponúkame:
     1.stupeň ZŠ tzv. primárne vzdelávanie
     -  erudované skúsené učiteľky s plnou odbornosťou vyučovania na  1. stupni ZŠ,
     -  metódy a formy práce zamerané na rozvoj osobnosti žiaka,
     -  vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka ako povinný vyučovací predmet,
     -  vyučovanie informatickej výchovy / cieľ- počítačová gramotnosť/,
     -  vyučovanie dopravnej výchovy na vlastnom dopravnom ihrisku / cieľ - bezpečne na ceste /,
     - vyučovanie dramatickej výchovy / cieľ- empatia, prosociálnosť v medziľudských vzťahoch prostredníctvom našich i svetových rozprávok
     - vyučovanie športovej prípravy /so zameraním  na hokej , futbal, gymnastiku, florbal/,
     - rozšírené vyučovanie matematiky, prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej výchovy podľa školského vzdelávacieho programu,
     - bohatý výber záujmovej činnosti v popoludňajších hodinách – počítače,  tenis, stolný tenis, floorbal, zdravotná tv, gymnastika, šach, varenie a pečenie, výtvarný krúžok, krúžok šikovných rúk, 3D technológie resp. podľa záujmu,
     - možnosť navštevovať ŠKD, kde sa zameriavame na športové aktivity,  turistiku, plávanie,  využívame telocvične, multifunkčné športové ihriská, 
     - k dispozícii sú v každej triede interaktívne tabule, máme počítačové učebne, knižnicu i pomôcky odborných kabinetov.
     - stvovanie na škole dostalo novú kvalitu, kompletne sme zmodernizovali technologické vybavenie kuchyne, mladý dynamický kolektív varí z kvalitných slovenských potravín
     - na škole sa realizuje viacero projektov zameraných na ekovýchovu, šport a biológiu

     - zriadili sme predmet čitateľská gramotnosť, kde rozvíjame čítanie s porozumením


     2. stupeň ZŠ tzv. nižšie sekundárne vzdelávanie
     - preferujeme zážitkové učenie sa,
     - možnosť navštevovať športové triedy hokeja , futbalu, gymnastiky, tenisu,
     - súťaže v rámci olympiád M, F, CH, PR, CJ a súťaží v odbore – Maks, Klokan - v rámci mat. , korešpondenčný seminár z fyziky, súťaže v atletike, kolektívnych hrách – volejbal, florbal, krúžky podľa záujmu,
     - rozšírené vyučovanie informatiky, matematiky, chémie, anglického jazyka, fyziky - podľa školského vzdelávacieho programu,
     - vybavené kabinetné zbierky, počítačovú učebňu, interaktívnu učebňu,  dve jazykové laboratória, odbornú učebňu chémie a fyziky, knižnicu s internetom, herňu, tri telocvične, multifunkčné ihriská ...,
     - erudovaných trénerov v športových triedach, v rámci futbalu, hokeja, gymnastika a tenisu,
     - výborné výsledky na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni,
     - v IX. ročníku realizujeme nový vyučovací predmet Zdravý životný štýl, v rámci ktorého sa učia žiaci pripravovať jedlá
     - máme pripravenú spoluprácu s rodiacimi sa krajskými akadémiami v športoch HOKEJ a FUTBAL
     -žiaci našej školy v rámci športovej prípravy hokej spolupracujú s agentúrou Total Hockey Management, jej služby využívajú zdarma
     - v rámci zvýšenia bezpečnosti sme uviedli do prevádzky kamerový systém ako jednu z možností boja proti šikanovaniu a iným negatívnym javom.
     - na škole pracujeme s technickými stavebnicami, elektrotechnickými stavebnicami a 3D tlačou

     - na škole pracuje digitálny koordinátor

     - programátorské zručnosti pre deti od MŠ až po dospelých si môžeme od tohoto školského roka rozvíjať programovaním rôzne zložitých úloh pre robota PROTON, ktorých máme 12 ks