• Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Na základe zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
      a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5, udeľujem riaditeľské voľno
      z organizačných dôvodov na deň 22.3.2023 pre žiakov 5. až 8. ročníka.

      Dôvod: Testovanie 9/2023. Stravníci - žiaci 5. až 8. ročníka môžu v tento deň v čase od 12.30 do 14.00 prísť do
      školy na obed, v opačnom prípade treba dieťa odhlásiť.

      Mgr. Oto Bača, riaditeľ školy

    • OZNAM ŠKD
     • OZNAM ŠKD

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že v šk.r. 2023/24 plánujeme predĺžiť prevádzku ŠKD do 16:30.

     • Malá veľká tenistka

     • Charlotte Prekopp

      Aj medzi prvákmi nám už vychádza športová hviezdička Charlotte Prekopp, ktorá vo svojej vekovej kategórii do 8 rokov odohrala viacero tenisových turnajov a vyhrala niekoľko pohárov a medailí. Úspechy dosiahla aj na turnajoch v ČR, kde hráva sútaže do 9 rokov.

     • PREVÁDZKA MŠ POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN od 27.2.2023 do 3.3.2023

     •  

       

      Prevádzka v MŠ počas ,,JARNÝCH PRÁZDNIN“ pre prihlásené deti bude zabezpečená iba v BUDOVE č.85(,,malá škôlka“) v Pavilóne 1(vchod od ,,Farby-laky“) to nasledovne:

       

       

      Pavilón 1(vchod od ,,Farby-laky“):

       

      V 1.triede (prízemie) budú deti z 1. až 4.triedy

      V 2. triede (poschodie) budú deti z 5.až 8. triedy.

       

      Pavilón 2(vchod od panelákov) bude uzamknutý.

     • Oznámenie od spoločnosti RAJO

     • V texte uvádzame stanovisko spol RAJO k pozastaveniu dodávania mlieka

       

                                                                                                                                                                    14.2.2023

       

                                   Vážené vedenie školy,

      Vážení rodičia,

       

      dlhodobou stratégiou spoločnosti RAJO v rámci Školského programu je sprostredkovať čo najväčšiemu počtu žiakov dotované mliečne produkty prostredníctvom siete škôl na Slovensku.

       

      Preto je nám ľúto, že vám musíme oznámiť, že pre neočakávane vysoký záujem škôl a žiakov zapojených do Školského programu o dotované RAJO mliečne  produkty došlo aktuálne k vyčerpaniu štátnych a európskych prostriedkov pomoci na zabezpečenie bezplatnej dodávky do školských zariadení pridelených našej spoločnosti.

       

      I napriek tomu, že vzniknutú situáciu intenzívne riešime s kompetentnými organizáciami, musíme, žiaľ, momentálne pozastaviť predaj našich mliečnych výrobkov do školských zariadení za dotované ceny.

       

      O aktuálnej situácií Vás budeme priebežne informovať.

       

      Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie.

       

       

       

       

        Team školské mlieko

                RAJO s.r.o.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • POZOR, VYUŽITE PRĹEŽITOSŤ MÁTE UŽ LEN 6 DNÍ

     • podarujte 2% svojich daní.

      Každý rodič v ZŠ s MŠ Pavla Demitru je členom občianskeho združenia RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica. Dvoje 2% daní, ktoré inak putujú do štátneho rozpočtu, môžete darovať svojmu dieťaťu, ktoré je žiakom našej školy. Takto získané peniaze sa využívajú na čiastočnú úhradu nákladov napr. na dopravu žiakov na lyžiarsky kurz alebo školu v prírode, nakupujú sa pomôcky, na odmeny za súťaže a pod.

      AKO NA TO? JE TO JEDNODUCHÉ:

      1. Tlačivo "VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" si vyplníte, prípadne Vám ho vyplní každá dobrá mzdárka vo Vašej firme. Tlačivo nájdete v linku pod textom.  Nezabudnite na Váš podpis.

      2. K tomuto Vyhláseniu Vám mzdové (PaM) oddelenie vo Vašej firme vystaví "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti".

      3. Obe tlačivá odošlite na daňový úrad prisluchajúci miestu bydliska, prípadne odovzdajte triednemu učiteľovi alebo na sekretariáte školy najnekôr do 30.3.2023 oni ho odovzdajú za Vás.

      4. Pozor! o vystavenie potvrdenia z bodu 2. treba POŽIADAŤ na Vašom mzdovom (PaM) oddelení najneskôr do 15.2.2023. Ak ste už žiadosť podali resp. podpísali a nepožiadali, požiadajte o doplnenie a v žiadosti uvediete, že chcete darovať 2% z Vašich daní.

      Ako ešte môžete pomôcť?

      1. Oslovte kolegov, priateľov, rodinných príslušníkov, ktorí 2% z dane nedaroval a ponúknite mu možnosť darovať ho nášmu o.z. Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom. Môžete im priniesť aj tlačivo "Vyhlásenie" z bodu 1.

      2. Môžete osloviť aj majiteľa firmy, pretože právnické osoby môžu darovať 1% z dane. Firma obyčajne pozná postup. V niektorých firmách žiadajú na výšku 1% z ich daní projekt. V takom prípade kontaktujte riaditeľa školy, ktorý zabezpečí vypracovanie projektu. Ďakujeme za spoluprácu, Ing. Andrej Kuric predseda o.z. Rodičovské Združenie pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica n/V, Mgr. Oto Bača riaditeľ školy.

       

       

     • Demitrovci hrajú divadlo

     • alebo Snehulienka a 7 trpaslíkov 

      Naši štvrtáci, triednej učiteľky Mgr. Čiernikovej a Mgr. Brnákovej, si v ŠKD pod vedením p. vychovávateľky Mgr. Zuzky Kaprálikovej nacvičili divadielko s názvom Snehulienka a 7 trpaslíkov. Scenár si deti prispôsobili na svoje podmienky samy, pridali aj hudobný doprovod na husliach. Divadielko následne odohrali pre žiakov školy a deti z MŠ. Dve predstavenia odohrali aj pre našich seniorov v zariadení sociálnych služieb  Dubina. 

      Na deti sa prišla pozrieť aj TV Považie a urobila o našich divadelníkoch reportáž.

      Na záver mali deti posedenie, ktoré sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Rady rodičovského združenia a  p. riaditeľa Mgr. Baču.

      Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave predstavení a našim skvelým divákom.

     • Nové poplatky za pobyt dieťaťa v MŠ od 1.1.2023

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám zmeny vzhľadom na nové VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA DUBNICA NAD VÁHOM č. 8/ 2022 zo dňa 14.12.2022, ktoré určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom

       Zmeny, ktoré sa týkajú materskej školy:


      Článok 4
      Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole


      1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne sumou 30€ mesačne

      2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených v Školskom zákone.

      3. Podmienky zníženia alebo odpustenia príspevku:

      Zníženie príspevku:
      a) za druhé dieťa zákonného zástupcu, ktoré navštevuje tú istú materskú školu sa mesačný príspevok uhrádza vo výške 2/3 z určeného príspevku, t.j. 20€

      Odpustenie príspevku:
      a) za dieťa, ktoré prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
      b) za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi (pandémia COVID-19 atď.); v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku, ktorú určí riaditeľ školy.
      c) za tretie a každé ďalšie dieťa zákonného zástupcu, ktoré navštevuje tú istú materskú školu sa mesačný príspevok neuhrádza.

      4. Žiadosť o odpustenie príspevku alebo o uhradenie pomernej časti príspevku sa podáva v materskej škole. K žiadosti je nutné doložiť preukázateľné doklady (napríklad potvrdenie lekára, doklad o poberaní dávky v hmotnej núdzi atď.).

      5. O znížení alebo odpustení príspevku rozhoduje riaditeľ materskej školy do 30 dní od jej doručenia po konzultácii s vedúcim zamestnancom oddelenia školstva MsÚ.

      6. Nárok na odpustenie alebo zníženie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky odpustenia alebo zníženia príspevku. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o odpustení alebo znížení príspevku, zákonný zástupca túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi riaditeľovi školy.

      7. Príspevok za pobyt dieťaťa uhrádza zákonný zástupca, vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

      8. Príspevok sa uhrádza bezhotovostne, na účet školy.


       Žiadosť o zníženie a odpustenie príspevku za materskú školu nájdete TU:

       Ziadost_o_znizenie_poplatku_za_MS.doc


      Ziadost_o_odpustenie_poplatku_za_MS.docx

    • Nové poplatky v ŠKD od 1.1.2023
     • Nové poplatky v ŠKD od 1.1.2023

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám zmeny vzhľadom na nové VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA DUBNICA NAD VÁHOM č. 8/ 2022 zo dňa 14.12.2022, ktoré sa týka školského klubu detí pri ZŠ Pavla Demitru.

      (Článok 9)
      Školský klub detí
      1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí
      prispieva zákonný zástupca mesačne sumou 20 EUR mesačne.


      2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa
      neuhrádza, v prípadoch stanovených v Školskom zákone.


      3. Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 25. dňa príslušného
      kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa
      príspevok uhrádza. Príspevok sa uhrádza bezhotovostne, na účet školy.


      4. Podmienky odpustenia alebo zníženia príspevku:
      a) za druhé dieťa zákonného zástupcu, ktoré navštevuje ten istý školský klub
      detí sa mesačný príspevok uhrádza vo výške 50% z určeného príspevku,


      b) za tretie a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje ten istý školský klub detí sa
      mesačný príspevok neuhrádza.


      5. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevku sa podáva v základnej škole,
      ktorej súčasťou je školský klub detí, spolu s preukázateľnými dokladmi.


      6. O odpustení alebo znížení príspevku rozhoduje riaditeľ základnej školy do 30
      dní od doručenia žiadosti po konzultácii s vedúcim zamestnancom oddelenia
      školstva MsÚ.


      Žiadosť o zníženie príspevku na činnosť školského klubu detí nájdete tu: ziadost_o_znizenie_prispevku_na_SKD_-_druhe_dieta_(3).doc​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

     • PREVÁDZKA MŠ POČAS ZIMNÝCH PRÁZDNIN

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom  oznamuje rodičom detí navštevujúcich materskú školu, že prevádzka MŠ počas zimných prázdnin 2022/23 bude so súhlasom zriaďovateľa mesta Dubnica nad Váhom  

        p r e r u š e n á    a  to:

       

      od 23.12.2022(vrátane) do 5.1.2023

       

      prevádzka MŠ  bude obnovená v riadnom režime od pondelka 9.1.2023.

       

     • Prevádzka materskej školy dňa 18.11.2022

     • Prevádzka materskej školy dňa 18.11.2022  na základe prieskumu medzi zákonnými zástupcami detí bude v obmedzenom režime, to znamená- prihlásené deti budú iba v 1.triede (trieda na prízemí) v budove č. 85 v Pavilóne 1- vchod od ,,Farby-laky“.

       

      Vchod ,,od paneláku“ bude uzamknutý.

     • Riaditeľské voľno 7.11.2022

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že v pondelok 7.11.2022 budú mať žiaci základnej školy riaditeľské voľno, nakoľko budú v škole prebiehať oslavy 40.výročia jej založenia.

      Riaditeľské voľno sa netýka žiakov 5. ročníka, ktorí sa zúčastňujú plaveckého výcviku (počas doby plaveckého výcviku) a tiež žiakov, ktorí sú začlenení do slávnostného programu.

       

     • PREVÁDZKA MŠ POČAS JESENNÝCH PRÁZDNIN

     • PREVÁDZKA MŠ POČAS JESENNÝCH PRÁZDNIN

      28.10.-31.10.2022

       

      Prevádzka MŠ počas jesenných prázdnin  pre prihlásené deti bude len v budove č. 85 v Pavilóne 1- vchod od ,,Farby-laky“. Vchod ,,od paneláku“ bude uzamknutý.

      Pripomíname rodičom, že prevádzka MŠ začne v stredu 2.11.2022.

       

      V 1.triede (prízemie) -       budú všetky deti z MŠ-budova č.85 (1.,2., 3. a 4.triedy)

      V 2.triede (poschodie )-    budú všetky deti z budovy č.87-ZŠ (5., 6., 7. a 8.trieda)

     • DEMITROVKA NA NOCI VÝSKUMÍKOV V ŽILINE

     • 30.9. sa projektu zúčastnilo 45 vybraných detí našej školy

      V tomto školskom roku sa naša škola opäť zapojila do tohto inšpiratívneho podujatia. Okrem toho, že deti v triedach 1. stupňa vytvorili krásne výkresy s ekologickou tematikou do výtvarnej súťaže Myslíme zeleno 🍏, žiaci druhého stupňa sa vybrali priamo za vedou – do Žiliny.

      Žiaci, ktorí boli na exkurziu vybraní za výborné výsledky vo vedomostných súťažiach a učení, si akciu naozaj užili. 🎉

      V priestoroch obchodného centra Mirage si každý nadšenec vedy a techniky prišiel na svoje. 👍 

      Žiaci a študenti škôl z celého regiónu obdivovali pestrý program v stánkoch pripravený vysokými školami a firmami 🤩 a zapájali sa aj do naživo moderovaných súťaží a kvízov.

      Deti si snímali odtlačky prstov, nechali si horieť plameň priamo na ruke, navliekali sa do ochranných chemických skafandrov alebo sedeli ako televízni moderátori vo virtuálnom televíznom štúdiu. Tí zruční si vyrobili vlastný odznak s logom, absolvovali súboj robotov či vytvárali mechanické zbrane z jednoduchých pomôcok. 👌

      Mnohí využili možnosť pozrieť si, ako vyzerá svet pod mikroskopom, zoznámili sa s možnosťami premeny odpadov na užitočné veci, naučili sa, ako fungujú telekomunikačné systémy a umelá inteligencia a vlastnoručne resuscitovali figurínu. 🤩

      Akcia sa skutočne vydarila – každý sa vracal domov plný zaujímavých a podnetných zážitkov. Organizátorom sa ich cieľ priblížiť deťom svet prírodných vied a techniky určite podarilo splniť. 👏

      O rok sa sem určite radi vrátime! ❤️

     • V jablku

     • Ukážková hodina SJL s učiteľom roka 2021 Davidom Králikom

      V piatok, 9.9.2022 sa uskutoční ukážková hodina SJL s učiteľom roka, Dávidom Králikom, pre 3. 4. a 5. ročník na tému jeho knižnej novinky s názvom V jablku. Knihu si v uvedený dátum bude možné zakúpiť za cenu 15,-€ (platí pre všetkých žiakov)

     • Začiatok prevádzky MŠ v šk.roku 2022/2023

     • Oznamujeme rodičom detí navštevujúce MŠ, že riadna prevádzka MŠ v školskom roku 2022/2023 začína 5.9.2022. Zoznamy detí a ich zaradenie do tried budú zverejnené v prvý deň prevádzky.

      V MŠ v budove školy, prosíme, používajte do ukončenia stavebných prác vchod od obchodného domu ,,Dubničanka".

    • Otvorenie šk.r. 2022/23
     • Otvorenie šk.r. 2022/23

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2022/23. Uskutoční sa na Dutafe, 5.9.2022 o 9:00. V prípade nepriaznivého počasia bude prebiehať v triedach - prostredníctvom školského rozhlasu.

      Oznam pre prvákov a ich rodičov: Po slávnostnom otvorení šk.r. 2022/23 pôjdu deti 1.roč. a ich rodičia do školy, kde im pani učiteľky dajú potrebné informácie. Nezabudnite si doniesť aj školskú tašku. Tešíme sa na Vás.

    • Oznam pre stravníkov na šk.r. 2022/23
     • Oznam pre stravníkov na šk.r. 2022/23

     • Školská jedáleň oznamuje stravníkom, že ak majú záujem stravovať sa v školskej jedálni v školskom roku 2022/23, je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú nájdete v časti O škole/dokumenty/tlačivá:

      https://skolac2.edupage.org/a/dokumenty--tlaciva

      Prihláška platí pre všetkých žiakov ZŠ, vrátane prvákov. Prihlášku je potrebné vytlačiť a doniesť do 31.8.2022 vedúcej jedálne ZŠ (vchod zozadu od ihriska), alebo si môžete tlačivo prísť vyzdvihnúť k vedúcej jedálne.