• Otvorenie šk.roka na Demitrovke
     • Otvorenie šk.roka na Demitrovke

     • Milí žiaci, dňa 2.9.2020 spolu otvoríme školský rok. Vzhľadom na opatrenia proti šíreniu Covid budeme rozdelení na etapy. Za pekného počasia sa uvidíme v amfiteátri Dutafcentra, v prípade nepriaznivého počasia v škole - v triedach. O 8:00 hod 9., 8., 7., ročník; o 8:30 hod 6., 5., 4., ročník a o 9:00 hod 3., 2., a 1., ročník. Vstup do budovy bude umožnený len jednému zo zákonných zástupcov žiaka a to len v 1. ročníku. Ostatní rodičia vstup nemajú povolený. Podmienka vstupu je pre všetkých rúško, dezinfekcia rúk, dodržanie sociálneho odstupu. Žiaci strávia v škole len čas nevyhnutný na vypočutie si informácií týkajucich sa otvorenia školského roka. Tešíme sa na Vás.

      Čestné vyhlásenia si môžete stiahnuť na stránke www.skolac2.edupage.org v sekcii novinky. Kto v prvom dni nebude mať, dostane ho od triedneho učiteľa a prinesie vo štvrtok vyplnené podpísané.

     • Hodnotenie v II. polroku 2019/20

     • Ako budeme hodnotiť?

      Hodnotenie v jednotlivých ročníkoch a predmetoch na konci roka 2019/2020 :

       1. Priebežné hodnotenie vykonávať slovne (podľa usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 20.4.2020 – aktualizovaná verzia, vyučujúci boli upozornení na zmeny v elektronickej komunikácii)
       2. Spôsob hodnotenia zachovávame tak, ako bolo schválené v predmetových komisiách na začiatku roka s nasledovnými zmenami:
        • Na I. stupni budeme hodnotiť výchovy – absolvoval
        • V prvom ročníku uplatníme v priebežnom aj záverečnom hodnotení slovné hodnotenie
        • Na II. stupni výchovné predmety – absolvoval
        • V záverečnom hodnotení, pri postupovaní do vyšších ročníkov budeme rešpektovať usmernenie:

      1.V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.

      2.V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada, na návrh jednotlivých PK, vyučujúcich a triednych učiteľov.

      3.V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020, o konaní rozhodne pedagogická rada na návrh vyučujúcich a PK jednotlivých predmetov v súčinnosti s triednym učiteľom žiaka

        • Žiadam všetkých vyučujúcich, aby využili všetky dostupné spôsoby na aktivizáciu žiakov, najmä končiacich a nižšie končiacich, aby sa zapojili do vyučovania a odovzdali práce do hodnotiaceho portfólia žiaka.

      Mgr. Oto Bača riaditeľ školy