Novinky

     • Dištančné vzdelávanie info pre rodičov

     • Informácie pre rodičov k dištančnému vzdelávaniu:

      Od pondelka 26. 10. žiaci 5. – 9. ročníka zostávajú na dištančnom vzdelávaní doma.

      Nasledujúce pravidlá sú zostavené na základe skúseností učiteľov a žiakov z I. vlny COVID 19. Majú za cieľ udržať čo najvyššiu kvalitu vzdelávania s dodržaním psychohygienických zásad a metodiky dištančného vzdelávania. Významným faktorom je aj socializácia detí, kde môže dať učiteľ deťom priestor komunikovať medzi sebou. Žiakom, ktorí sa nemôžu pripájať z akýchkoľvek príčin budú poskytnuté alternatívne riešenia, formou projektov, pracovných listov a učebných testov. Každý žiak bude posudzovaný individuálne.

      Pokyny:

      1. Nahláste svojmu triednemu učiteľovi ak sa Vaše dieťa nemôže z akýchkoľvek príčin pripájať na on line hodiny.
      2. Dieťa môže na pripojenie využívať mobil, tablet, stolový počítač alebo notebook. Zariadenie by malo mať mikrofón a webkameru. Každý smartfón má kameru. Pripojenie by malo byť cez dátový kábel alebo wifi router. Wifi má výhodu, umožňuje pripojenie viacerých detí, čo oceníte ak máte viac detí.
      3. Vaša komunikácia s učiteľmi musí prebiehať cez RODIČOVSKÉ KONTO na Edupage. On line hodiny žiakov a komunikácia medzi žiakmi a učiteľmi bude prebiehať cez ŽIACKE KONTO na Edupage a  cez aplikáciu ZOOM. O práci boli oboznámení ako učitelia tak aj žiaci. Pomôžte svojmu dieťaťu nainštalovať do zariadenia príslušné aplikácie.
      4. Učiteľ pošle žiakom link a heslo, na ktorý sa žiak prihlási na hodinu.
      5. Čas začiatku hodiny bude rovnaký ako vyučovacia hodina v škole. ( 1.VH 8:00; 2. VH 8:55; 3.VH 10:00; 4. VH 10:55; VH 11:50; 6.VH 12:45; 7.VH 13:45)
      6. Výchovy TSV, SRL, NBV, ETV, VYV, HUV, THD nebudú prebiehať on line, zadanie dostanú žiaci iba raz v týždni, vypracovanú úlohu pošlú cez žiacke konto Edupage alebo prinesú po skončení opatrení na vyučovanie. Tieto práce môže učiteľ ohodnotiť.
      7. Ak sa žiak nepripojí, rodič ho musí z hodiny ospravedlniť triednemu učiteľovi tak ako keby nebol v škole. Ak sa nedá aktuálne pripojiť rodič pošle správu cez EDUPAGE triednemu učiteľovi. Ochorenie dieťaťa ohlási rodič triednemu učiteľovi.
      8. Pripojenie cez internet znamená spustená kamera a mikrofón! Inak sa účasť žiaka na hodine považuje za neospravedlnenú hodinu. Ak žiak nemá kameru bude to posudzované individuálne po konzultácii s triednym učiteľom.
      9. Žiak sa do hodiny prihlasuje pod vlastným menom, nepoužíva prezývky.
      10. V prípade, že žiak bude rušiť akýmkoľvek spôsobom on line hodinu, učiteľ ho odpojí a hodina sa bude považovať za neabsolvovanú. V prípade, že sa to bude opakovať zapíše žiakovi zápis a na pedagogickej rade mu navrhne výchovné opatrenie v zmysle školského poriadku.
      11. Hodnotenie žiakov počas dištančného vzdelávania bude kombinované – slovné, známkou alebo dohodnutou emotikonou.

      V Dubnici nad Váhom dňa 25.10.2020                         Mgr. Oto Bača riaditeľ školy