Novinky

    • CLIL na hodinách anglického jazyka
     • CLIL na hodinách anglického jazyka

     • Naši šiestaci sa v rámci učiva anglického jazyka realizovali prostredníctvom CLIL metódy pri varení. V našej krásnej renovovanej kuchynke sme mali možnosť pripravovať rôzne recepty a to všetko po anglicky :D Recepty si deti vyberali a pripravovali samé. A že to boli samé mňamky, to sa môžete presvedčiť aj z fotodokumentácie.

      Počuli ste už o metóde CLIL? Pod touto skratkou sa skrýva názov Content and Language Integrated Learning, v preklade integrované tematické vyučovanie nejazykových predmetov. Jednoducho povedané, metóda CLIL je vyučovaním cudzieho jazyka cez zdokonaľovanie zručností v inom, úplne nejazykovom odbore.

      Takýmto spôsobom sa dokážete zlepšiť v tom, čo vás baví, a vôbec nemusí ísť primárne o cudzí jazyk. Ten si osvojíte intuitívnym spôsobom, napríklad popri maľovaní, programovaní či štúdiu prírodovedných predmetov.

      Bežné vyučovanie cudzích jazykov je zamerané prevažne na precvičovanie štyroch rôznych zručností – čítania, počúvania, rozprávania a písania. metódou CLIL môžu študenti priamo na hodine učiť, ako pristupovať v cudzom jazyku k jednotlivým situáciám.

      Aký je najväčší rozdiel v tom, keď sa deti učia metódou CLIL oproti obyčajným spôsobom výučby cudzieho jazyka? V prvom rade je to väčšia zábava! Tento spôsob zdokonaľovania sa v cudzom jazyku v sebe nezahŕňa žiadne drilovanie slovíčok, gramatiky, prekladanie viet od slova do slova či nudné modelové situácie. 

    • Poskytovanie dotácií na stravu od mája 2023
     • Poskytovanie dotácií na stravu od mája 2023

     • Novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“).


       

      Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách poskytovať v sume:

      1. 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti

      v materskej škole a odobralo stravu (rodič dopláca 1€ / deň – 0,70€ stravné +0,30€ réžia)

      b)      2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a odobralo stravu (rodič dopláca 0,30€ / deň réžia)

      c)      2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo stravu (rodič dopláca 0,30€/deň réžia)

       

      Nárok na dotáciu na stravu majú

      V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

      a)      posledný ročník MŠ alebo základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o dotáciu prostredníctvom zariadenia školského stravovania,

      b)      MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ (t. j. dieťa vo veku od 2. do 5. rokov), a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

      c)      MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

       

      V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu upozorňujeme, že v prípade detí navštevujúcich posledný ročník MŠ alebo základnú školu, bude možné dotáciu na stravu od 01.05.2023 poskytnúť len za podmienky, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“) o dotáciu písomne požiada.

      V prípade, ak rodič dieťaťa nedoručí písomnú žiadosť zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým rodič v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada.

       

      Písomná žiadosť (návratka) bude odovzdaná žiakovi prostredníctvom triedneho učiteľa, a vyplnenú ju treba tak isto vrátiť triednemu učiteľovi.

       

      V prípade, ak sa žiak nestravoval a chcete začať poberať stravu od mája 2023, je potrebné vyplniť aj zápisný lístok na stravovanie, ktorý bude k dispozícii u triednych učiteľov.

       

     • ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE v MŠ

     • Vo štvrtok 23.3.2023 si deti z našej materskej školy aj so svojimi rodičmi otestovali svoju odvahu, obratnosť, odvahu i zručnosť. Pani učiteľky si spoločne aj s pani asistentkami pripravili pre deti i rodičov v priestoroch telocviční základnej školy popoludnie plné športu a zábavy.

      Pripravené stanovištia všetky deti hravo zvládli, na záver si spoločne zatancovali a právom si zaslúžili aj sladkú odmenu.

     • ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE v MŠ

     • Milí škôlkari, milí rodičia!

       

      Vo štvrtok 23.3.2023 Vás srdečne pozývame na

       

      ,, Š P O R T O V É   P O P O L U D N I E

      pre deti navštevujúce materskú školu“,

       

       ktoré sa uskutoční v telocvičniach našej základnej školy.

      Pripravené sú pre deti rôzne športové aktivity.

       

      Časový harmonogram:

      1.skupina:    od 16:00 hod. deti z budovy č.85(1.-4.trieda)

      2.skupina:      od 17:00 hod. deti z budovy č.87(5.-8.trieda)

       

      Prosíme rodičov, aby aj s deťmi do telocviční vstupovali vo vhodnej obuvi a dodržiavali časový harmonogram.

       

      Tešíme sa na Vás!

       

                                                                                                                        Kolektív zamestnancov MŠ

    • OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI - 2. miesto v kraji!
     • OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI - 2. miesto v kraji!

     • V pondelok sme získali krásne 2. miesto spomedzi 21 súťažných škôl v krajskom kole športovej súťaže Olympijský odznak všestrannosti

      Naši demitrovci pod vedením pani učiteľky Mgr. Moniky Chromiakovej neustále makali a nevzdávali sa ani pred cieľom. Navzájom sa podporovali, motivovali a ich úsilie nevyšlo veru nazmar.

      Ich odhodlanie, sila či tímovosť bola prítomná na každom jednom kroku

      Decká, sme na vás hrdí a obrovská gratulácia!

    • Detský čin roka
     • Detský čin roka

     • Náš žiak Mykhaylo Triasak z 8.B bol nominovaný do kategórie - Pomoc rovesníkom v rámci Detského činu roka

      a dnes získal aj ocenenie v celoslovenskom projekte Ľudia ľuďom, za jeho krásny čin - pomoc ukrajinským deťom.

      Jeho dobrosrdečnosť, motiváciu a veľkú silu pomáhať dnes ocenil pán riaditeľ, ktorý mu odovzdal diplomy a ceny z Detského činu roka.

      Miško,gratulujeme Ti a ďakujeme, že všetkým tak nezištne pomáhaš.

    • Poznáte cirkulárne mapy?
     • Poznáte cirkulárne mapy?

     • Tento týždeň o takejto mape prišiel porozprávať našim ôsmakom pán Mgr. Rehák z občianskeho združenia Sivý vlk. Dozvedeli sme sa, že v mape nášho mesta je viac ako 150 miest, ktoré sú v súlade s obehovym hospodárstvom. Zopakovali sme si tiež ako odpad minimalizovať, ako sa dá využiť a kam sa dostane na konci svojej cesty. Na záver si žiaci svoje vedomosti otestovali v kvíze a 2 najlepší získali krásne ceny.

      ĎAKUJEME.

    • Piataci vyrábali zelenú elektrinu
     • Piataci vyrábali zelenú elektrinu

     • Naši piataci si pred pár dňami vyskúšali jednoduchý spôsob, ako si elektrickú energiu vyrobiť sami.

      Pomohli im s tým študenti Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom v sprievode p. učiteľky Vlkovej. Študenti priniesli všetok potrebný materiál a vysvetlili postup práce. Deti sa rozdelili do skupín a s pomocou študentov začali vyrábať malé „elektrárne“.

      Najskôr pripravené nádoby naplnili zeminou a zasadili do nich rastlinky. Potom rastlinky poliali a do nádob s rastlinkami zasunuli po dva kovové drôtiky. Nakoniec študenti priložili  na drôtiky v kvetináčoch meracie prístroje. Ukázali deťom, že každá z rastliniek vlastne vyrába elektrickú energiu. Ak by sa takýchto kvetináčov spojilo niekoľko za sebou, spokojne by mohli rozsvietiť malú žiarovku!

      Naši piataci teraz už vedia, že elektrická energia je pre náš život veľmi dôležitá. Musíme ju však vyrábať tak, aby to stálo čo najmenej a pritom aby naše životné prostredie ostalo čisté, nenarušené a krásne.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Na základe zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
      a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5, udeľujem riaditeľské voľno
      z organizačných dôvodov na deň 22.3.2023 pre žiakov 5. až 8. ročníka.

      Dôvod: Testovanie 9/2023. Stravníci - žiaci 5. až 8. ročníka môžu v tento deň v čase od 12.30 do 14.00 prísť do
      školy na obed, v opačnom prípade treba dieťa odhlásiť.

      Mgr. Oto Bača, riaditeľ školy

    • OZNAM ŠKD
     • OZNAM ŠKD

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že v šk.r. 2023/24 plánujeme predĺžiť prevádzku ŠKD do 16:30.