Novinky

     • Nové poplatky za pobyt dieťaťa v MŠ od 1.1.2023

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám zmeny vzhľadom na nové VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA DUBNICA NAD VÁHOM č. 8/ 2022 zo dňa 14.12.2022, ktoré určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom

       Zmeny, ktoré sa týkajú materskej školy:


      Článok 4
      Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole


      1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne sumou 30€ mesačne

      2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených v Školskom zákone.

      3. Podmienky zníženia alebo odpustenia príspevku:

      Zníženie príspevku:
      a) za druhé dieťa zákonného zástupcu, ktoré navštevuje tú istú materskú školu sa mesačný príspevok uhrádza vo výške 2/3 z určeného príspevku, t.j. 20€

      Odpustenie príspevku:
      a) za dieťa, ktoré prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
      b) za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi (pandémia COVID-19 atď.); v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku, ktorú určí riaditeľ školy.
      c) za tretie a každé ďalšie dieťa zákonného zástupcu, ktoré navštevuje tú istú materskú školu sa mesačný príspevok neuhrádza.

      4. Žiadosť o odpustenie príspevku alebo o uhradenie pomernej časti príspevku sa podáva v materskej škole. K žiadosti je nutné doložiť preukázateľné doklady (napríklad potvrdenie lekára, doklad o poberaní dávky v hmotnej núdzi atď.).

      5. O znížení alebo odpustení príspevku rozhoduje riaditeľ materskej školy do 30 dní od jej doručenia po konzultácii s vedúcim zamestnancom oddelenia školstva MsÚ.

      6. Nárok na odpustenie alebo zníženie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky odpustenia alebo zníženia príspevku. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o odpustení alebo znížení príspevku, zákonný zástupca túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi riaditeľovi školy.

      7. Príspevok za pobyt dieťaťa uhrádza zákonný zástupca, vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

      8. Príspevok sa uhrádza bezhotovostne, na účet školy.


       Žiadosť o zníženie a odpustenie príspevku za materskú školu nájdete TU:

       Ziadost_o_znizenie_poplatku_za_MS.doc


      Ziadost_o_odpustenie_poplatku_za_MS.docx

    • Nové poplatky v ŠKD od 1.1.2023
     • Nové poplatky v ŠKD od 1.1.2023

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám zmeny vzhľadom na nové VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA DUBNICA NAD VÁHOM č. 8/ 2022 zo dňa 14.12.2022, ktoré sa týka školského klubu detí pri ZŠ Pavla Demitru.

      (Článok 9)
      Školský klub detí
      1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí
      prispieva zákonný zástupca mesačne sumou 20 EUR mesačne.


      2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa
      neuhrádza, v prípadoch stanovených v Školskom zákone.


      3. Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 25. dňa príslušného
      kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa
      príspevok uhrádza. Príspevok sa uhrádza bezhotovostne, na účet školy.


      4. Podmienky odpustenia alebo zníženia príspevku:
      a) za druhé dieťa zákonného zástupcu, ktoré navštevuje ten istý školský klub
      detí sa mesačný príspevok uhrádza vo výške 50% z určeného príspevku,


      b) za tretie a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje ten istý školský klub detí sa
      mesačný príspevok neuhrádza.


      5. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevku sa podáva v základnej škole,
      ktorej súčasťou je školský klub detí, spolu s preukázateľnými dokladmi.


      6. O odpustení alebo znížení príspevku rozhoduje riaditeľ základnej školy do 30
      dní od doručenia žiadosti po konzultácii s vedúcim zamestnancom oddelenia
      školstva MsÚ.


      Žiadosť o zníženie príspevku na činnosť školského klubu detí nájdete tu: ziadost_o_znizenie_prispevku_na_SKD_-_druhe_dieta_(3).doc​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

     • PREVÁDZKA MŠ POČAS ZIMNÝCH PRÁZDNIN

     • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom  oznamuje rodičom detí navštevujúcich materskú školu, že prevádzka MŠ počas zimných prázdnin 2022/23 bude so súhlasom zriaďovateľa mesta Dubnica nad Váhom  

        p r e r u š e n á    a  to:

       

      od 23.12.2022(vrátane) do 5.1.2023

       

      prevádzka MŠ  bude obnovená v riadnom režime od pondelka 9.1.2023.