• Projekt Menej psychológie, viac pohybovej aktivity

     •  

      Názov projektu:                       Menej psychológie, viac pohybovej aktivity

      Kód projektu v ITMS2014+:                 312011AHW7

      Miesto realizácie projektu:                 Trenčiansky kraj

      Výzva:                                                        OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01

      Operačný program:                               Ľudské zdroje

      Prioritná os:                                             Vzdelávanie

       

      Špecifický cieľ:     Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

      Cieľ projektu:       Zlepšenie študijných výsledkov žiakov základných a stredných škôl v oblasti telesnej výchovy a športu, ako aj zabezpečenie zlepšeného študijného procesu prostredníctvom zvýšenej kvalifikácie pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl v zmysle platnej legislatívy.

      Termín realizácie projektu:   07/2021 – 12/2023

      Cieľové skupiny:

      1. Žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
      2. Pedagogické a odborní zamestnanci základných a stredných škôl v zmysle platnej legislatívy

       

      Hlavná aktivita projektu:    

      • Aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
      • Podpora športového potenciálu u žiakov, ktorá bude viesť k zlepšeniu ich športových výsledkov a k zlepšeniu ich zdravotného stavu, s podporou zdravého životného štýlu a stravovacích návykov

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      www.minedu.gov.sk                            www.sporttube.sk                        www.esf.gov.sk

       

      „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

      a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci

      Operačného programu Ľudské zdroje.“