Aktualizačné vzdelávanie

  • 21.12. 2020 Realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v intenciách Bloomovej taxonómie vzdelávacích cieľov
   • 21.12. 2020 Realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v intenciách Bloomovej taxonómie vzdelávacích cieľov

   • 09.04.2022 03:34
   • Rozsah hodín: v súlade s plánom 8 hodín (vzhľadom na covid opatrenia dištančnou formou cez ZOOM) + 2 hodiny dištančné úlohy jednotlivcov
   • Aktualizačné vzdelávanie – správa o priebehu vzdelávania

    Termín: 21.12.2020

    Rozsah hodín: v súlade s plánom 8 hodín (vzhľadom na covid opatrenia dištančnou formou cez ZOOM) + 2 hodiny dištančné úlohy jednotlivcov

    Téma: Realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v intenciách Bloomovej taxonómie vzdelávacích cieľov

    Obsah (podtémy):

    • Zameranie na aplikáciu, hodnotenie a tvorivosť
    • Od konvergentného k divergentnému mysleniu
    • Odvaha riskovať originalitu
    • Schopnosť objavovať

     

    Lektor: Mgr. Eugénia Čellárová

    Prítomní: pedagogickí zamestnanci

    Neprítomní ospravedlnení: Mgr. Bača, Mgr. Valach – tréningová činnosť; Mgr. Kapráliková, Morávková, Petráková, Čeledová, Babčanová - RD

     Forma: dištančná cez aplikáciu zoom

    Priebeh

    • predstavenie práce
    • rozdelenie do skupín
    • info materiály k práci pre každú skupinu
    • požitá stratégia: Trhovište ako ukážka praktického riešenia nácviku  na naučenie zručností a schopností pre žiaka
     •  priestor pre získanie kompetencií
    • prítomní spracovali materiály podľa pokynov, oboznámili sa so stratégiou a jej variáciami
    • ponuka literatúry pre ďalšie vzdelávanie
    • materiály vypracované pre vzdelávanie Príloha 1
    • materiály vypracované na vzdelávaní Príloha 2
    • spätná väzba ku vzdelávaniu: https://docs.google.com/forms/d/1r5Thg5xARJKlA_Ya7gwXcrlpc8nXUnUbquGIgjkXPkc/edit#responses

    Získané profesijné kompetencie

    • didakticky spracováva poznatky, začleňuje a aplikuje ich do učebných osnov vyučovacích predmetov v školskom vzdelávacom programe
    • podieľa sa tvorbou, pomocou a poradenstvom na rozvíjaní nadania a komplexných kompetencií žiaka
    • plánuje autoevalvačne tvorivosť a inovatívnosť vo svojich aprobačných predmetoch
    • vykonáva prieskumno-analytickú činnosť, analyzuje zistenia a navrhuje riešenia pre rozvoj analýzy, schopnosti hodnotenia a tvorivosti žiakov
    • rozvíja schopnosť kritického myslenia

     

    V Dubnici nad Váhom 22.12.2020  vypracovala Mgr. Eugénia Čellárová

   • Naspäť na zoznam článkov