Aktualizačné vzdelávanie

  • Uplatnenie gramotností v komplexnosti prípravy pre podporu úspešnosti testovania
   • Uplatnenie gramotností v komplexnosti prípravy pre podporu úspešnosti testovania

   • 09.04.2022 03:56
   • Podpora žiackeho výkonu v Testovaní 9
   • Aktualizačné vzdelávanie – správa o priebehu vzdelávania

    Termín:  21.12.2020; 6.4.2021                                             

    Rozsah hodín: v súlade s plánom 8 hodín (vzhľadom na covid opatrenia dištančnou formou cez ZOOM) + 2 hodiny dištančné úlohy jednotlivcov

    Téma: Uplatnenie gramotností v komplexnosti prípravy pre podporu úspešnosti testovania

    Obsah (podtémy):

    • Potreba gramotnosti: čitateľskej, matematickej, digitálnej ....
    • Analýza a hodnotenie ako základné prvky komplexného rozvoja
    • Opakuj, ale inak – nájdi novú možnosť
    • Testovanie je priestorom pre rast kvality
    • Ja to robím takto.

     

    Lektor: Mgr. Eugénia Čellárová

    Prítomní: pedagogickí zamestnanci

    Neprítomní ospravedlnení: Mgr. Bača, Mgr. Košinárová – vzdelávanie; Mgr. Strnádová – PN; Mgr. Kapráliková – LV; Mgr. Valach – realizácia údržby optickej siete; Morávková, Petráková, Čeledová, Babčanová - RD

     

    Forma: dištančná cez aplikáciu zoom

    Priebeh

    • predstavenie práce
    • v úvode práca v aplikácii https://garticphone.com/cs porozumenie čítaného a videného obrázka variáciou aktivity telefón
    • rozdelenie do skupín na základe pripravených očíslovaných ppt, v ktorých boli zapísané info materiály k prácu jednotlivca v skupine a zároveň pre každú skupinu
    • požitá stratégia: Čriepky ako ukážka praktického riešenia nácviku  na naučenie zručností a schopností pre žiaka
     • prepojenie s témou programu Integrácia a inklúzia žiakov so špeciálnymi potrebami s dôrazom na prevenciu nežiadúcich prvkov správania sa 
     •  čitateľská gramotnosť využitá aj v téme programu z 21.12.2020 Realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v intenciách Bloomovej taxonómie vzdelávacích cieľov
     • priestor pre získanie kompetencií
     •  stratégia je problémovou úlohou spracovaná formou multitaskingu
      • Práca s https://www.jigsawplanet.com
      • Práca s textovými podkladmi (spracovanie)
      • Práca s https://learningapps.org a vytvorenie interaktívneho evaluačného materiálu pre ostatné tímy
      • Vytvorenie záverečnej prezentácie
      • Prezentovanie prezentácie s vytvorenými materiálmi
    • prítomní spracovali materiály podľa pokynov, oboznámili sa so stratégiou a jej variáciami
    • ponuka aplikácií a odporúčaná literatúra pre ďalšie vzdelávanie
    • materiály vypracované na vzdelávaní sú Prílohou
    • spätná väzba ku vzdelávaniu: https://docs.google.com/forms/d/1RP4-EfMQa_hc7uureic2JKkSnK0pYaVAMd_zGz6vbyI/edit#responses

     

    Získané profesijné kompetencie

    • Vytvára nástroje diagnostiky na odhalenie a vyriešenie problému  gramotnosti
    • Aktívne sa podieľa na tvorivosti v rozvoji gramotností - čitateľskej, matematickej, digitálnej, sociálnej, kultúrnej i športovej
    • Skúma zmeny riešení, vyhodnocuje inovácie a podporuje poradenstvom
    • Poskytuje organizačnú a metodickú pomoc a učebné zdroje na dosiahnutie individuálnych učebných cieľov žiaka
    • Vyhodnocuje úspešnosť podpory individuálneho rozvoja
    • Poskytuje spätnú väzbu kolegom vedúcu k zlepšeniu vo vzťahu k podpore úspešnosti testovania 
    • Prezentuje vlastné pedagogické skúsenosti v kolektíve pedagógov, v odbornej tlači...

     

    V Dubnici nad Váhom 7.4.2021  vypracovala Mgr. Eugénia Čellárová

   • Naspäť na zoznam článkov