• Ochrana zdravia proti šíreniu COVID-19
   • Ochrana zdravia proti šíreniu COVID-19

   • 09.04.2022 03:38
    • Dodatok č. 7 k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 a číslom 2015-5129/5980:2-10A0 s platnosťou od 1. 9. 2015 https://www.minedu.sk/data/att/16751.pdf
    • https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia#manual-aktualizovane-26-08-2020
    • Odporúčania hlavného hygienika SR
   • Aktualizačné vzdelávanie – správa o priebehu vzdelávania

    Termín: priebežne počas pracovných porád

    Rozsah hodín: v súlade s plánom 2 hodín prezenčne

    Téma: Ochrana zdravia proti šíreniu COVID-19

    Obsah (podtémy):

    • Dodatok č. 7 k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 a číslom 2015-5129/5980:2-10A0 s platnosťou od 1. 9. 2015 https://www.minedu.sk/data/att/16751.pdf
    • https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia#manual-aktualizovane-26-08-2020
    • Odporúčania hlavného hygienika SR

    Lektor: Mgr. Oto Bača

    Prítomní: prezenčne a dištančne počas pracovných porád (prezenčné listiny porady)

    Forma: prezenčne v priestoroch školy a dištančne cez aplikáciu zoom

    Priebeh

    • predstavenie dodatku zákona
    • informovanie o portáloch pre rôzne zmeny v legislatíve
    • info o odporúčaniach hlavného hygienika
    • info o dôkladnom dodržiavaní nariadení v školskom prostredí všetkými pedagogickými a odbornými zamestnancami – aj ostatnými zamestnancami školy
    • info žiakov prostredníctvom pedagogických a odborných zamestnancov o dodržiavaní ustanovených opatrení a správaní sa v škole počas trvania pandémie ochorenia Covid-19

     

     

     

    V Dubnici nad Váhom 19.12.2020  vypracovala Mgr. Eugénia Čellárová

   • Naspäť na zoznam článkov