Aktualizačné vzdelávanie

  • Znalosť a tvorivé aplikovanie legislatívy v praxi
   • Znalosť a tvorivé aplikovanie legislatívy v praxi

   • 09.04.2022 03:53
   • Zmeny v školskej legislatíve
   • Aktualizačné vzdelávanie – správa o priebehu vzdelávania

    Termín: priebežne počas pracovných porád

    Rozsah hodín: priebežne počas pracovných porád

    Téma: Znalosť a tvorivé aplikovanie legislatívy v praxi

    Obsah (podtémy):

    • zákony
     •  č. 138/2019 Z. z., č. 209/2019 Z. z., č. 381/2019 Z. z., č. 56/2020 Z. z.,
    • nariadenia vlády
     • č. 201/2019 Z. z, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
    • Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
     • č. 1/2020 Z. z., č. 361/2019 Z. z.,
    • Smernica č. 35/2019, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku
    • Dodatok č. 7 k k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 a číslom 2015-5129/5980:2-10A0 s platnosťou od 1. 9. 2015   https://www.minedu.sk/dodatok-c-7-k-svp-pre-zakladne-skoly/

     

    Lektor: Mgr. Oto Bača

    Prítomní: prezenčne a dištančne počas pracovných porád (prezenčné listiny porady)

    Forma: prezenčne v priestoroch školy a dištančne cez aplikáciu zoom

    Priebeh

    • predstavenie jednotlivých zákonov, vyhlášok, smerníc a dodatkov – priebežne
    • informovanie o zmenách v legislatíve
    • info o aplikácii legislatívy zo strany zriaďovateľa pre školu
    • dôležité dokumenty školy
    • pracovný poriadok

     

    Získané profesijné kompetencie

    • Pozná legislatívu
    • Implementuje opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu dôsledkov mimoriadneho prerušenia školského vyučovania
    • Vyberá vhodný spôsob na realizáciu povinností vzhľadom na legislatívu
    • Analyzuje a navrhuje riešenia pre realizáciu činnosti vhodnými stratégiami
    • Aktívne spolupracuje s kolegami a vedením školy na transparentnosti rozhodovania a uplatnňovaní legislatívy
    • Poskytuje pomoc a poradenstvo kolegom
    • Získa právne vedomie

     

    V Dubnici nad Váhom 25.6.2021  vypracovala Mgr. Eugénia Čellárová

     

     

   • Naspäť na zoznam článkov