• Integrácia a inklúzia žiakov so špeciálnymi potrebami s dôrazom na prevenciu nežiadúcich prvkov správania sa
   • Integrácia a inklúzia žiakov so špeciálnymi potrebami s dôrazom na prevenciu nežiadúcich prvkov správania sa

   • 09.04.2022 03:50
   • Obsah (podtémy):

    • Potreby práce s integrovaným žiakom
    • Integrácia žiaka ako priestor pre nácvik sociálnych a hodnotových kompetencií a zlepšovanie klímy triedy
    • Asertívny prístup k žiakovi s poruchou správania
    • Ako odhalím šikanovanie?
    • Práca so žiakmi s rôznymi stupňami autizmu
   • Aktualizačné vzdelávanie – správa o priebehu vzdelávania

    Termín: 6.4.2021

    Rozsah hodín: v súlade s plánom 6 hodín (vzhľadom na covid opatrenia dištančnou formou cez ZOOM) + 2 hodiny dištančné úlohy jednotlivcov

    Téma: Integrácia a inklúzia žiakov so špeciálnymi potrebami s dôrazom na prevenciu nežiadúcich prvkov správania sa

    Obsah (podtémy):

    • Potreby práce s integrovaným žiakom
    • Integrácia žiaka ako priestor pre nácvik sociálnych a hodnotových kompetencií a zlepšovanie klímy triedy
    • Asertívny prístup k žiakovi s poruchou správania
    • Ako odhalím šikanovanie?
    • Práca so žiakmi s rôznymi stupňami autizmu

    Lektor: Mgr. Tatiana Škundová; Mgr. Zuzana Kapráliková; Bc. Eva Žideková; Mgr. Ingrid Kianičková; Katarína Morávková

    Prítomní: pedagogickí zamestnanci

    Neprítomní ospravedlnení: Mgr. Bača, Mgr. Košinárová – vzdelávanie; Mgr. Strnádová – PN; Mgr. Kapráliková – LV; Mgr. Valach – realizácia údržby optickej siete; Morávková, Petráková, Čeledová, Babčanová - RD

                                         

    Forma: dištančná cez aplikáciu zoom

    Priebeh

    • predstavenie práce
    • v úvode práca v aplikácii https://garticphone.com/cs porozumenie čítaného a videného obrázka variáciou aktivity telefón
    • rozdelenie do skupín na základe pripravených očíslovaných ppt, v ktorých boli zapísané info materiály k prácu jednotlivca v skupine a zároveň pre každú skupinu
    • požitá stratégia: Čriepky ako ukážka praktického riešenia nácviku  na naučenie zručností a schopností pre žiaka – prepojenie s témou programu Uplatnenie gramotností v komplexnosti prípravy pre podporu testovania
     •  priestor pre získanie kompetencií
    • prítomní spracovali materiály podľa pokynov, oboznámili sa so stratégiou a jej variáciami
    • ponuka aplikácií a odporúčaná literatúra pre ďalšie vzdelávanie
    • materiály spracúvané na vzdelávaní Príloha 1
    • spätná väzba ku vzdelávaniu: https://docs.google.com/forms/d/1RP4-EfMQa_hc7uureic2JKkSnK0pYaVAMd_zGz6vbyI/edit#responses

    Získané profesijné kompetencie

    • Pozná legislatívu
    • Aplikuje nové poznatky do vyučovacieho procesu
    • Implementuje opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu problémov spojených s prácou so žiakom so  špeciálnymi potrebami
    • Vyberá vhodný spôsob na realizáciu povinností a práce vzhľadom na rast komplexných kompetencií žiaka so špeciálnymi potrebami
    • Vykonáva prieskumno-analytickú činnosť, analyzuje zistenia, hodnotí  a navrhuje riešenia spojené s inkluzívnym vzdelávaním žiaka
    • Dodržiava a rozvíja hodnotový systém školy a školského zariadenia s využitím evalvácie a autoevalvácie
    • Zdokonaľuje zručnosti a schopnosti komunikácie, asertivity, empatie a prosociálnosti

    Vytvára priestor pre akceptáciu rôznorodosti

    V Dubnici nad Váhom 7.4.2021  vypracovala Mgr. Eugénia Čellárová

     

   • Naspäť na zoznam článkov