• Platby za MŠ

    • Platba za materskú školu- t.z.v.,,školné" sa uhrádza mesiac vopred a to najneskôr do 25. dňa v mesiaci podľa rozpisu platieb:

      

     Mesiac

     Suma

     Špecifický symbol

     Variabilný symbol

     Poznámka

     Termín úhrady (najneskôr do):

     9/22

     20€

     01

     0922........

     školné MŠ + meno dieťaťa

     do 25.8.2022

     10/22

     20€

     01

     1022........

     školné MŠ + meno dieťaťa

     do 25.9.2022

     11/22

     20€

     01

     1122........

     školné MŠ + meno dieťaťa

     do 25.10.2022

     12/22

     20€

     01

     1222........

     školné MŠ + meno dieťaťa

     do 25.11.2022

     1/23

      +

     2/23

     40€

     01

     01022........

     školné MŠ + meno dieťaťa

     neuhrádza sa v 12/22 až od 1.1.2023 do 25.1.2023

     3/23

     20€

     01

     0323........

     školné MŠ + meno dieťaťa

     do 25.2.2023

     4/23

     20€

     01

     0423........

     školné MŠ + meno dieťaťa

     do 25.3.2023

     5/23

     20€

     01

     0523........

     školné MŠ + meno dieťaťa

     do 25.4.2023

     6/23

      

     20€

     01

     0523........

     školné MŠ + meno dieťaťa

     do 25.5.2023

     7,8/23

     individuálne-podľa záujmu o MŠ počas letných prázdnin

     do 25.6.2023

      

     Bankové spojenie:

     IBAN: SK 23 5600 0000 0044 9875 2004

     Variabilný symbol- je zložený z dvoch údajov-časové obdobie(napr.:0922-deviaty mesiac roku 2022) a číselný kód dieťaťa(napr., 001, 002,....až po napr.110)

     Špecifický symbol- 01 označuje organizačnú zložku školy-materská škola.


     Zadávanie všetkých vyššie spomínaných údajov pri bezhotovostnej platbe je dôležité pri spracovávaní a účtovaní platieb!!! Systém Vás môže vyhodnotiť ako neplatičov. Ak si chcete zadať trvalý príkaz-pozor na mesiac január-tu sa z ekonomických dôvodov uhrádza až v mesiaci január.

     Ak máte záujem uhrádzať platby prostredníctvom slovenskej pošty-šekom, triedne učiteľky Vám ich vydajú v triede.

      Ak budete platiť prostredníctvom pošty, ústrižok-poslednú časť šeku treba odovzdať p. učiteľkám v triede.