• Platby za MŠ

    •  

      

     1.  POPLATOK ZA STRAVU V MŠ

      

     Poplatok za stravu v MŠ sa uhrádza mesačne vopred do 25.dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa poplatok uhrádza. Poplatok sa uhrádza bezhotovostne na účet školy. Pri úhrade poplatku je dôležité používať všetky údaje ako variabilnýsymbol, špecifický symbol a do poznámky uvádzať meno dieťaťa, za ktoré sa poplatok uhrádza.

     Poplatok sa neuhrádza iba v prípadoch, ktoré uvádza Školský zákon.

      

     Suma za stravu- dieťa v MŠ: 2,40€/deň      (2,10€-náklady na nákup potravín/3.finančné pásmo  MŠVVaŠ SR/+0,30€-príspevok na       režijné náklady)

     Bankové spojenie: IBAN: SK05 5600 0000 0044 9875 3007

                                   Špecifický symbol 01- zvádzajú detí v MŠ Budova č.85

                                                                   02-uvádzajú deti v MŠ v ZŠ (Budova č.87)

                                  

      

     2.  PRÍSPEVOK DIEŤAŤA ZA POBYT V MŠ

      

     Od 1.1.2023 je platné nové VZN- konkrétne VZN č. 8 mesta Dubnica nad Váhom, ktoré určuje výšku príspevku dieťaťa za pobyt v materskej škole. Preto od 1.1.2023 sa tento ríspevok zvyšuje na 30€ a uhrádza sa najneskôr do 10.dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa platba uhrádza.

      

     Rozpis platieb podľa jednotlivých mesiacov platný od 1.1.2023:

      

     Mesiac

     Suma

     Špecifický symbol

     Variabilný symbol

     Poznámka

     Termín úhrady (najneskôr do):

     1/23

      +

     2/23

     60€

     01

     01022........

     školné MŠ + meno dieťaťa

     neuhrádza sa v 12/22 až od 1.1.2023 do 10.2.2023

     3/23

     30€

     01

     0323........

     školné MŠ + meno dieťaťa

     do 10.2.2023

     4/23

     30€

     01

     0423........

     školné MŠ + meno dieťaťa

     do 10.3.2023

     5/23

     30€

     01

     0523........

     školné MŠ + meno dieťaťa

     do 10.4.2023

     6/23

      

     30€

     01

     0523........

     školné MŠ + meno dieťaťa

     do 10.5.2023

     7,8/23

     individuálne-podľa záujmu o MŠ počas letných prázdnin

     do 10.6.2023

      

     Bankové spojenie:

     IBAN: SK 23 5600 0000 0044 9875 2004

     Variabilný symbol- je zložený z dvoch údajov-časové obdobie(napr.:0922-deviaty mesiac roku 2022) a číselný kód dieťaťa(napr., 001, 002,....až po napr.110)

     Špecifický symbol- 01 označuje organizačnú zložku školy-materská škola.

      

     Zadávanie všetkých vyššie spomínaných údajov pri bezhotovostnej platbe je dôležité pri spracovávaní a účtovaní platieb!!! Systém Vás môže vyhodnotiť ako neplatičov. Ak si chcete zadať trvalý príkaz-pozor na mesiac január-tu sa z ekonomických dôvodov uhrádza až v mesiaci január.

     Ak máte záujem uhrádzať platby prostredníctvom slovenskej pošty-šekom, triedne učiteľky Vám ich vydajú v triede. Ústrižok o zaplatení-poslednú časť šeku treba odovzdať p. učiteľkám v triede do dátumu splatnosti.

      

     Na základe spomínaného VZN č.8/2022 si môže zákonný zástupca podľa článku 4 odds.3 požiadať o zníženie(na druhé platiace dieťa navštevujúce tú istú MŠ) alebo odpustenie (na tretie platiace dieťa navštevujúce tú istu MŠ) príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole. Zákonný zástupca predloží riaditeľovi školy žiadosť a ten o znížení alebo odpustení príspevku rozhodne do 30 dní od jej doručenia po konzultácií s vedúcim zamestnancom oddelenie školstva MsÚ.

      

     Ziadost_o_znizenie_poplatku_za_MS.doc

     Ziadost_o_odpustenie_poplatku_za_MS.docx