• Pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania

    • Pokračovanie plnenia  povinného predprimárneho vzdelávania

     -povinné predprimárne vzdelávanie trvá spravidla jeden školský rok, ale ak dieťa aj po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú zrelosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe predloženia všetkých potrebných dokumentov od zákonného zástupcu dieťaťa.

     - zákonný zástupca neodkladne a v čo najkratšom čase predloží riaditeľovi MŠ :

     žiadosť o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania 

     ●písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie

     ● písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

     ●informovaný súhlas zákonného zástupcu

      

     -riaditeľ následne vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré je potrebné predložiť základnej škole, kde bolo dieťa na zápise

      

     -žiadne dieťa-ani dieťa so ŠVVP nesmie mať vydadané rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dva-krát. Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1.septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

     -Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia ani po výzve riaditeľa materskej školy nepredloží všetky tri doklady, alebo jeden z dokumentov bude nesúhlasný, riaditeľ materskej školy nevydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

      

     Dokumenty na stiahnutie:

      

     Ziadost_o_pokracovanie_plnenia_povinneho_predprimarneho_vzdelavania(2).docx

     Informovany_suhlas_o_pokracovanie_PPV_v_sk.r.23-24.docx

     potvrdenie_od_lekara-pokracovanie_PPV.docx