• Profil školy

    • Vízia našej školy:
     Škola, do ktorej sa s radosťou  prichádza pretože:
     - je to škola rodinného typu
     - pre žiaka je základným pilierom osobného rastu
     - pre rodiča partnerom pri výchove detí
     - pre učiteľa miestom, kde napĺňa svoje poslanie

     Konkrétne aktivity a ich popis nájdete po kliknutí  tu

     Okrem ponuky tried s rozšíreným vyučovaním športu, chceme byť sídliskovou školou, ktorá bude vzdlávacím, kultúrnym a športovým centrom sídliska Centrum II.


     Ponúkame:
     1.stupeň ZŠ tzv. primárne vzdelávanie
     -  erudované skúsené učiteľky s plnou odbornosťou vyučovania na  1. stupni ZŠ,
     -  metódy a formy práce zamerané na rozvoj osobnosti žiaka,
     -  vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka ako povinný vyučovací predmet,
     -  vyučovanie informatickej výchovy / cieľ- počítačová gramotnosť/,
     -  vyučovanie dopravnej výchovy na vlastnom dopravnom ihrisku / cieľ - bezpečne na ceste /,
     - vyučovanie dramatickej výchovy / cieľ- empatia, prosociálnosť v medziľudských vzťahoch prostredníctvom našich i svetových rozprávok
     - vyučovanie športovej prípravy /so zameraním  na hokej , futbal, gymnastiku, tenis/,
     - rozšírené vyučovanie matematiky, prírodovedy, vlastivedy, výtvarnej výchovy podľa školského vzdelávacieho programu,
     - bohatý výber záujmovej činnosti v popoludňajších hodinách – počítače,  tenis, stolný tenis, floorbal, zdravotná tv, gymnastika, šach, varenie a pečenie, výtvarný krúžok, krúžok šikovných rúk, 3D technológie resp. podľa záujmu,
     - možnosť navštevovať ŠKD, kde sa zameriavame na športové aktivity,  turistiku, plávanie,  využívame telocvične, multifunkčné športové ihriská, 
     - k dispozícii sú v každej triede interaktívne tabule, máme počítačové učebne, knižnicu i pomôcky odborných kabinetov.
     - stvovanie na škole dostalo novú kvalitu, modernizáciou vybavenie kuchyne (konvektomat) varíme zdravšie zo Slovenských potravín.
     - na škole prebieha dobrovoľnícky projekt HLAVIČKY pod záštitou mesta Dubnica nad Váhom (pozastavené pre COVID 19)
     - v škole sa realizuje projekt Športovej akadémie Mateja Tótha -tréningy zamerané na všeobecný športový rozvoj každého dieťaťa - tréningy sú pre všetky deti zdarma

     - v tomto roku sme získali grant 800,- € v rámci celoškolského projektu "Čítame radi", ktorý je určený pre rozvoj a podporu čitateľskej gramotnosti


     2. stupeň ZŠ tzv. nižšie sekundárne vzdelávanie
     - preferujeme zážitkové učenie sa,
     - možnosť navštevovať športové triedy hokeja , futbalu, gymnastiky, tenisu,
     - súťaže v rámci olympiád M, F, CH, PR, CJ a súťaží v odbore – Maks, Klokan - v rámci mat. , korešpondenčný seminár z fyziky, súťaže v atletike, kolektívnych hrách – volejbal, florbal, krúžky podľa záujmu,
     - rozšírené vyučovanie informatiky, matematiky, chémie, anglického jazyka, fyziky - podľa školského vzdelávacieho programu,
     - vybavené kabinetné zbierky, počítačovú učebňu, interaktívnu učebňu,  dve jazykové laboratória, odbornú učebňu chémie a fyziky, knižnicu s internetom, herňu, tri telocvične, multifunkčné ihriská ...,
     - erudovaných trénerov v športových triedach, v rámci futbalu, hokeja, gymnastika a tenisu,
     - výborné výsledky na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni,
     - škola je zapojená do projektu EU -  MODERNÁ ŠKOLA na oboch stupňoch, odkiaľ sme získali množstvo moderných vyučovacích pomôcok pre oba stupne vzdelávania,
     - spolupracujeme s Akadémiou Mateja Tótha, priamo na škole pracujú dva krúžky
     - v IX. ročníku realizujeme nový vyučovací predmet Zdravý životný štýl, v rámci ktorého sa učia žiaci pripravovať jedlá
     - máme pripravenú spoluprácu s rodiacimi sa krajskými akadémiami v športoch HOKEJ a FUTBAL
     -žiaci našej školy v rámci športovej prípravy hokej spolupracujú s agentúrou Total Hockey Management, jej služby využívajú zdarma
     - škola ako prvá v meste má družobnú školu v JAROSLAVLI a už v tomto roku sa pripravuje výmenné stretnutie , kedy sa naši žiaci presunú do Ruska a bude spolu s ruskými žiakmi pracovať na spoločných projektoch v anglickom jazyku. Na jeseň privítame žiakov z Jaroslavle u nás. (pozastavené pre COVID 19) prebieha online komunikácia so školou v JAROSLAVLI
     - v rámci zvýšenia bezpečnosti sme uviedli do prevádzky kamerový systém ako jednu z možností boja proti šikanovaniu a iným negatívnym javom.
     - na škole pracujeme s technickými stavebnicami, elektrotechnickými stavebnicami a 3D tlačou

     - získali sme nový projekt z nadácie Pontis "Microbity" - je zameraný na rozvoj robotiky, IT gramotnosti, programovanie

     - programátorské zručnosti pre deti od MŠ až po dospelých si môžeme od tohoto školského roka rozvíjať programovaním rôzne zložitých úloh pre robota PROTON, ktorých máme 12 ks

     Projekt nadácie ZSE "výnimočné školy" nam poskytol grant 1000,-€ na rozvoj v oblasti Slovenskej literatúry, kedy učiteľ so žiakmi vytvorí krátke dramatizácie niektorých diel Sl. literatúry a uloží ich na digitálnom úložisku, ktoré bude k dispozícii aj ďalším žiakom školy.