• Základná škola s materskou školou Pavla Demitru


  Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy v školskom roku
  2023/2024


  Odbor

  Odbor:


  Základné údaje dieťaťa

  Krstné meno:

  Priezvisko:

  Rodné číslo:

  Dátum narodenia:

  Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie tlačív (napr. osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania)

  Miesto narodenia:

  Okres:

  Národnosť:

  Občianstvo:

  Materinský jazyk - primárny si dieťa najlepšie osvojilo v ranom detstve, iný - dieťa používa v prostredí, v ktorom žije, popri materinskom jazyku.

  Primárny materinský jazyk:

  Iný:


  Trvalý pobyt

  Ulica a číslo:

  Mesto:

  Okres:

  PSČ:


  Prechodný pobyt

  Ulica a číslo:

  Mesto:

  Okres:

  PSČ:


  Školské údaje

  Školský rok nástupu dieťaťa:


  Rodičia

  Adresát korešpondencie:

  Otec

  Krstné meno:

  Priezvisko:

  Email otca:

  Číslo na mobil:

  Ulica a číslo:

  PSČ:

  Mesto:

  Titul pred menom:

  Titul za menom:

  Číslo elektronickej schránky:

  Matka

  Krstné meno:

  Priezvisko:

  Email matky:

  Číslo na mobil:

  Ulica a číslo:

  PSČ:

  Mesto:

  Titul pred menom:

  Titul za menom:

  Číslo elektronickej schránky:


  Rodina a súrodenci

  Počet súrodencov:

  Poradie medzi súrodencami:

  Súrodenci v škôlke
  (uveďte meno a triedu):


  Zdravotná spôsobilosť dieťaťa

  Zrak dieťaťa:

  Dioptrie:

  Sluch dieťaťa:

  Reč dieťaťa:

  Dôvod:

  Alergia:

  Detail:

  Potravinová alergia alebo iné stravovacie obmedzenia:

  Detail:

  Choroby a diagnózy:

  Zdravotná poisťovňa:

  Povinné očkovanie:

  Detail:


  Ostatné záujmy

  Žiadam o prijatie dieťaťa:

  Žiadam o prijatie dieťaťa:


  Súhlas


  Poznámka

  Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

  Poznámka:


  Podpísaný zákonný zástupca

  čestne vyhlasuje, že:

  údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a úplné, že som nezamlčal(a) žiadne závažné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť prijatie resp. dochádzku môjho dieťaťa do materskej školy.

  V

  dňa


  Opíšte prosím text z obrázka