Elektronická prihláška pre MŠ aj ZŠ


 • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru


  Prihláška na školský rok
  2024/2025


  Odbor

  Odbor:


  Základné údaje dieťaťa

  Krstné meno:

  Priezvisko:

  Rodné číslo:

  Pohlavie:

  Dátum narodenia:

  Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

  Miesto narodenia:

  Okres:

  Národnosť:

  Občianstvo:

  Materinský jazyk - primárny si dieťa najlepšie osvojilo v ranom detstve, iný - dieťa používa v prostredí, v ktorom žije, popri materinskom jazyku.

  Primárny materinský jazyk:

  Iný:


  Trvalý pobyt dieťaťa

  Ulica a číslo:

  Mesto:

  Okres:

  PSČ:

  Štát:


  Prechodný pobyt dieťaťa

  Ulica a číslo:

  Mesto:

  Okres:

  PSČ:

  Štát:


  Školské údaje

  Predchádzajúca škola/škôlka:

  Absolvovanie vyšetrenia:


  Rodičia

  Otec 

  Názov zariadenia:

  IČO zariadenia:

  Krstné meno:

  Priezvisko:

  Email otca:

  Číslo na mobil:

  Ulica a číslo:

  Mesto:

  PSČ:

  Štát:

  Titul pred menom:

  Rodné číslo otca:

  Titul za menom:

  Číslo elektronickej schránky:

  Matka 

  Názov zariadenia:

  IČO zariadenia:

  Krstné meno:

  Priezvisko:

  Email matky:

  Číslo na mobil:

  Ulica a číslo:

  Mesto:

  PSČ:

  Štát:

  Titul pred menom:

  Rodné číslo matky:

  Titul za menom:

  Číslo elektronickej schránky:


  Rodina a súrodenci

  Žijú rodičia v spoločnej domácnosti:


  Ďalšie informácie

  Školský klub detí (ŠKD):

  Stravovanie v školskej jedálni:

  Voliteľný predmet:

  Náboženstvo:


  Zdravotný stav dieťaťa

  Zrak dieťaťa:

  Dioptrie:

  Sluch dieťaťa:

  Reč dieťaťa:

  Dôvod:

  Alergia:

  Detail:

  Potravinová alergia alebo iné stravovacie obmedzenia:

  Detail:


  Ostatné záujmy

  Mám záujem o šport:

  Voľba učiteľa (nenárokovateľná voľba):

  Chcem byť v triede s (nenárokovateľná voľba):

  Ak žiadate o osobitnú formu plnenia školskej dochádzky v zahraničí, uveďte celý názov a adresu školy v zahraničí:


  Súhlas


  Poznámka

  Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

  Poznámka:


  Podpísaný zákonný zástupca

  čestne vyhlasujem, že mi nie sú známe iné závažné okolnosti, ktoré by ovplyvnili nástup a povinnú školskú dochádzku dieťaťa. Ak dieťa bude prijaté na túto školu, súhlasím s upustením odôvodnenia v rozhodnutí vzhľadom na to, že v predmetnej veci sa v plnom rozsahu vyhovelo a vzdávam sa práva odvolania. Všetky údaje som uviedol pravdivo, v opačnom prípade som si vedomý právnych dôsledkov.

   

  Nezabudnite škole doručiť tlačivo "Príloha k prihláške", ktoré obsahuje podpisy zákonných zástupcov. Nájdete ho na stránke školy.

  V

  dňa


  Opíšte prosím text z obrázka