Profil školy

    • História školy

    • Škola Pavla Demitru vychovala rad reprezentantov v hokeji či futbale, ale nie je len o športe.

     ZŠ s MŠ Centrum II Dubnica nad Váhom vo svojej 33 ročnej histórii vychovala rad úspešných hokejových či futbalových slovenských reprezentantov:  Pavol Demitra – bronzová medaila na MS 2003, Tomáš Tatar, Ivan Baranka, Mário Bližňák, Marek Hovorka – všetci strieborní medailisti z MS v ľadovom hokeji v roku 2012, Patrik Koyš, Marco Hochel a Mislav Rosandič na MS v hokeji juniorov priniesli z Kanady v roku 2015 bronzové medaile. A hokejisti mali svojich nasledovateľov. Veď v roku 2011 sa štvrtáci stali majstri Slovenska vo svojej vekovej kategórii. Aj vo futbale sme vychovali mládežníckych reprezentantov ako Erik Grendel, Tomáš Brigant, Martin Valient či Maťo Jakúbek. Dokonca v roku 2010 sa chlapci stali majstri Slovenska v školskom veľkom aj malom futbale.  V súčasnosti v športových triedach máme   35 hokejistov a 67 futbalistov.
          Škola má pre šport vytvorené výborné podmienky. V športových triedach už od 1. ročníka sa žiaci viac hodín venujú hokeju, futbalu, gymnastike či tenisu. Na to im slúžia 3 telocvične, z toho jedna gymnastická, dve viacúčelové ihriská s umelým povrchom, trávnaté ihrisko s atletickou dráhou, tenisové kurty na Dutafe, zimný a futbalový štadión. V pláne je vybudovanie hokejbalového ihriska a tartanovej atletickej dráhy. Žiakom sa venujú kvalifikovaní tréneri, ktorí sú zároveň trénermi MHK či MFK Dubnica nad Váhom. Zriaďovateľ Mesto Dubnica nad Váhom, vytvára výborné podmienky pre chod školy, a zvýšenou finančnou dotáciou podporuje športové triedy. Z mestského rozpočtu sa zrealizovalo zateplenie školy a vymenili sa okná. Je pozitívne, že ani bývalí žiaci, úspešní športovci, na svoju školu nezabúdajú. Prostredníctvom manželky Pavla Demitru Majky, škola dostala na rozvoj hokeja 70 tisíc eur a 40 kompletných výstrojí. Tomáš Tatar poskytol 30 hokejových výstrojí a finančne prispel  na nové dresy. 
         Škole finančne pomáhajú aj ďalšie firmy, ktoré prostredníctvom 2% daní pomohli pri vybudovaní detského dopravného ihriska ( hlavne firma Halla Visteon Slovakia s.r.o. Ilava), teraz viaceré strojárske a elektronické firmy v Dubnici pomáhajú pri zariaďovaní učebne na technickú výchovu. Áno, Škola Pavla Demitru nie je len o športe. Na škole sú popri športových aj  bežné nešportové triedy a všetkým sa snažíme vytvoriť podmienky na úspešné absolvovanie základnej školy. Sme v projekte EÚ Rozvoj prírodovedných predmetov v modernej škole, vďaka ktorému máme vybudovanú modernú učebňu chémie a fyziky. Na vyučovanie cudzích jazykov (anglický jazyk učíme od 1. triedy, voliteľný jazyk je ruský a nemecký) využívame dve jazykové laboratória, máme dve počítačové a dve interaktívne učebne,  v triedach na 1. stupni sú interaktívne tabule, žiakom slúži školská knižnica, klub a jedáleň.
          Nakoľko máme 320 žiakov, sme škola rodinného typu. Problémy riešime okamžite, veď predsa každý každého pozná.  Dbáme na kvalitu vzdelávania. Škola, ktorá bola kedysi na chvoste úrovne vedomostí žiakov, je v súčasnosti hodnotená ako druhá najlepšia zo štyroch dubnických základných škôl. Podiel na tom majú hlavne skúsení učitelia doplňovanými novými mladými učiteľmi. Pozornosť venujeme aj správaniu žiakov. Akékoľvek prejavy násilia ihneď riešime aj s rodičmi. A výsledok ? Na konci školského roka sme nemuseli dať žiadnemu žiakovi zníženú známku zo správania. Veľkú pomoc, a to nielen materiálnu, máme aj zo strany rodičov. A žiaci? Tí sú obdobní iným žiakom. Na našej škole však počúvame aj ich názory, ktoré riešime v školskom parlamente, alebo svoje požiadavky môžu dať písomne do schránky dôvery. Raz za mesiac máme v škole deň venovaný rôznym súťažiam a aktivitám ako napr. Športový deň Pavla Demitru, Dni Zeme, Halloween, Deň jazykov a pod. Pravidelne každý rok v škole spoločne pozeráme priame prenosy z hokejových majstrovstiev sveta.  Svojimi aktivitami a výsledkami je škola často propagovaná v masmédiách a  redakcia Oxford encyclopedia publication ju zaradila do hesiel encyklopédie.                Text január 2016

     Strieborní z MS2012

     Strieborní hokejisti z MS 2012 na besede v škole: zľava: Hovorka, Bližňák, Baranka a Tatar.     Školský rok 1982/1983

     Je prvým rokom vtedy 4. Základnej školy v Dubnici nad Váhom. Do užívania sa dala s ročným predstihom. Škola bola naprojektovaná na 18 tried a začalo ju navštevovať 497 žiakov, o ktorých sa staralo24 učiteľov, 3 vychovávateľky a 4 správni zamestnanci. Hodiny telesnej výchovy prebiehali na chodbách či chodníkov  v okolí školy...telocvične boli len v základoch.

     Škola pred dokončením


     Školský rok 1989/1990

     Školu navštevuje už 1054 žiakov. Udalosti 17. novembra 1989 sme sledovali cez masmédia....študentské pochody Prahou...zrútenie politického systému nás potešilo tak, ako každého veriac, že sa odstránia negatíva a chyby spoločnosti...podporili sme demokratizáciu.


     Školský rok 1993/1994

     Do školy chodí 833 žiakov. 1.1.1993  vzniká Slovenská republika. Z príhovoru zástupkyne riaditeľa školy Mgr. Evy Duchovej: „Od 1. januára 1993 sme občanmi a obyvateľmi Slovenskej republiky. Vždy sme sa hrdo hlásili k svojmu národu, dnes sa môžeme hrdo hlásiť aj k slovenskej štátnosti. Dokážme svetu, že malý národ v srdci Európy je pracovitý, statočný, ohľaduplný k iným národom a národnostiam...“


     Školský rok 1997/1998

     Školu navštevuje 680   žiakov. V tomto školskom roku sa začína meniť profilácia školy. Mení sa na školu so zameraním na športovú činnosť a to na ľadový hokej, futbal, hádzanú a cyklistiku. 1.1.1998 škola získava právnu subjektivitu, čo znamená že zodpovedá nielen za pedagogický proces ale aj za personálno-prevádzkovú činnosť školy.


     Školský rok 2001/2002

     Do školy chodí 608 žiakov. Koniec školského roka je začiatkom dvadsiateho roka  školy. Oslavy 20-ročného jubilea boli milé a dôstojné. Stretnutie súčasných i bývalých zamestnancov bolo dojemné, spomienky na spoločné prežité roky často privádzali k slzám....


     10. júl 2008

     Otvorenie multifunkčného ihriska

     Slávnostné otvorenie multifunkčných ihrísk v areáli školy predsedom vlády Slovenskej republiky Róbertom Ficom a primátorom Dubnice nad Váhom Jozefom Gašparíkom.

      


     Riaditelia školy:

      


     Mgr. Jozef Jurášek od 1.9.1982

     riaditeľ Mgr. J. Jurášek - učiteľský zborUčiteľský zbor pod vedením riaditeľa Mgr. J. Juráška


     Mgr. Alojz Karas od 1.9.1991

     riaditeľ Mgr. A. Karas - učiteľský zborUčiteľský zbor pod  vedením riaditeľa Mgr. A. Karasa


     PaeDr. Ondrej Bagin od 1.9.1996

      

      


     Mgr. Eva Kostolná od 1.9.1997

     riaditeľka Mgr. E. Kostolná - učiteľský zborUčiteľský zbor pod vedením riaditeľky Mgr. E. Kostolnej


     Mgr. Ferdinand Brunovský od 1.5.2010

     riaditeľ Mgr. F. Brunovský - učiteľský zborUčiteľský zbor pod vedením riaditeľa Mgr. F. Brunovského