Zápis do 1. ročníka

    • Odklad

    • „Odklad“ - Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

     Novelizovaný školský zákon s účinnosťou od 1.1.2021 zrušil Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky . Tento inštitút je nahradený   Pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

     Ako postupovať ?

     Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe 

     1. písomnej žiadosti zákonných zástupcov 
     2. písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
     3. písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s
     4. informovaneho súhlasu rodiča. 

      

     Ako prvé je teda potrebné zaobstarať si stanovisko zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

     Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

     POZOR - Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2024 6 rokov. AJ AK STE ŽIADALI o “ODKLAD“, zápis musíte absolvovať a oznámiť danej škole, že ste požiadali o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

      

     Viac o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania nájdete tu:

     Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania