Rada školy 2021 - 2025

  • Volebný poriadok pre voľby do rady školy 2021-2025
   • Volebný poriadok pre voľby do rady školy 2021-2025

   • 25.05.2021 12:30
   • Volebný poriadok
   •  

                   Volebný poriadok pre voľby Rady školy

     

    pri Základnej škole s materskou školou Pavla Demitru, Centrum II č. 87,     

                                             Dubnica nad Váhom

     

     

     

    Časť I. Všeobecné ustanovenia

     

    1) Voľby Rady školy (ďalej len „ RŠ“) vyhlasuje zriaďovateľ v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 291/2004 z 15. apríla 2004 v znení neskorších predpisov (vyhláška MŠ SR č.230/2009 s platnosťou od 20.6.2009), ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. Voľby sú všeobecné, rovné a tajné.

    Voľby do RŠ

    za základnú školu (ďalej ZŠ)sa uskutočnia dňa 10.6.2021

    za materskú školu (ďalej MŠ) sa uskutočnia dňa 9.6.2021

    Časový rozpis:

    Voľba zástupcov rodičov ZŠ 10.6. 2021 od 14.30 do 16.00 v školskej jedálni

    Voľba zástupcov rodičov MŠ v ZŠ: 9.6.2021 od 14.00 do 16.00 na chodbe MŠ

                                            MŠ č. 85: 9.6.2021 od 14.00 do 16.00 v pavilóne I. MŠ na prízemí

    Voľba zástupcov pedagogických  zamestnancov ZŠ 10.6.2021 o 14.00 v zborovni

    Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov MŠ 9.6.2021 o 12.00 u ZRŠ MŠ

    Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov ZŠ + MŠ 10.6.2021 o 13:00  v školskej jedálni

    2) Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu o 16.30. hod. 10.6.2021 pre základnú školu, respektíve pre materskú školu o 16.30 hod. 9.6.2021, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

    3) RŠ má 11 členov, a pozostáva z nasledujúcich zástupcov:

    a) jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy,

    b) jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov základnej školy,

    c) jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,

    d) jeden zvolený zástupca rodičov detí materskej školy,

    e) traja zvolení zástupcovia rodičov detí základnej školy,

    f) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

    4) Voľby do RŠ zástupcov podľa ods. 3, písm. a), b), c) môže uskutočniť zriaďovateľom poverený zástupca školy na pokyn zriaďovateľa v období do 16.6.2021 tak, že zvolá obvyklým spôsobom pedagogických zamestnancov a osobitne nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ.

    5) Oprávnenými voličmi pre voľbu členov RŠ podľa ods. 3, písm. d), e), sú rodičia detí základnej školy aj materskej školy ZŠ s MŠ.

    6) Voľby RŠ riadi volebná komisia (ďalej aj VK), ktorú ustanovuje zriaďovateľ v spolupráci s povereným zástupcom vedenia školy. Volebná komisia je zložená z troch členov, pričom jeden člen je zástupca základnej školy, ktorý nie je kandidátom do RŠ ani nie je zriaďovateľom povereným zástupcom školy, jeden člen je zástupca materskej školy, ktorý nie je kandidátom do RŠ ani nie je zriaďovateľom povereným zástupcom školy a jeden člen je zástupca rodičov. Jeden z troch členov volebnej komisie je ustanovený za jej predsedu. Členom volebnej komisie môže byť iba ten, kto súhlasí so svojím členstvom vo volebnej komisii.

    7) Predseda VK otvorí voľby a stanoví dĺžku trvania volieb, oboznámi voličov so spôsobom hlasovania a korektným označením voľby kandidáta, pred vydaním hlasovacieho lístka voličovi zabezpečí jeho zapísanie do prezenčnej listiny (poradové číslo, meno a priezvisko, podpis). Pri voľbách zástupcov rodičov sú prípustné i viaceré prezenčné listiny, napr. podľa jednotlivých tried školy, pritom však pri voľbe zástupcu rodičov do RŠ môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v ZŠ s MŠ. Riešenie sporných prípadov je v kompetencii VK.

    8) VK zabezpečí, že vytlačené hlasovacie lístky, ktoré neboli vydané voličom so zapísaním voliča do prezenčnej listiny, budú preukázateľne vyradené z procesu volieb. Riaditeľ v spolupráci s VK pred voľbami zabezpečí vyhotovenie hlasovacích lístkov s vhodnými identifikačnými znakmi, napr. pečiatkou.

    9) Volebná komisia po skončení volieb spočíta odovzdané hlasovacie lístky a spočíta hlasy na platných hlasovacích lístkoch. Pri sčítaní hlasovacích lístkov sú prítomní len členovia VK. Platné sú len tie hlasovacie lístky, na ktorých je označený zakrúžkovaním alebo podčiarknutím, určený alebo nižší počet kandidátov podľa jednotlivých častí tohto volebného poriadku. Poškodený hlasovací lístok (roztrhnutý, popísaný, pokreslený, ...), ktorý spĺňa ostatné podmienky, je právoplatný. Dopísaní kandidáti sa neberú do úvahy, ale hlasovací lístok je platný, ak spĺňa ostatné podmienky. Hlasovací lístok je neplatný ak je zakrúžkovaný vyšší ako stanovený počet kandidátov.

    10) Volebná komisia vyhotoví zápisnice z volieb RŠ v každej skupine voličov, ktorá volí svojich zástupcov v RŠ, ktorú podpíšu všetci členovia VK, zriaďovateľom ustanovený zapisovateľ, a overí ju zriaďovateľom poverený zástupca školy. Súčasťou každej zápisnice sú prezenčné listiny voličov.

    11) Zápisnica vyhotovená VK obsahuje aspoň nasledujúce skutočnosti:

    označenie volieb

    termín konania volieb

    počet oprávnených voličov

    počet zúčastnených voličov

    zoznam všetkých navrhnutých kandidátov s uvedením počtu platných hlasov, ktoré získali

    zoznam zvolených členov RŠ

    12) Volebná komisia vyhlási a zverejní výsledky volieb publikovaním v priestoroch ZŠ s MŠ a na webovej stránke ZŠ s MŠ, a odovzdá zápisnice zriaďovateľovi a zriaďovateľom poverenému zástupcovi školy. Zápisnice budú archivované v ZŠ s MŠ po celé funkčné obdobie rady školy spolu s hlasovacími lístkami.
    13) Ustanovujúce zasadnutie RŠ zabezpečí zriaďovateľ v spolupráci so povereným zástupcom riaditeľa ZŠ s MŠ.

    14) Na ustanovujúcom zasadnutí RŠ si členovia RŠ spomedzi seba zvolia predsedu RŠ. Z ustanovujúceho zasadnutia RŠ sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis priebehu a výsledky volieb do RŠ, mená a priezviská členov RŠ, meno a priezvisko zvoleného predsedu RŠ a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Vyhotovenie zápisnice zabezpečí zvolený predseda RŠ a poverený zástupca riaditeľa ZŠ s MŠ, ktorí zápisnicu podpisujú. Prílohou k zápisnici sú prezenčné listiny voličov a dokumentácia o voľbe a delegovaní členov  do RŠ. Zápisnicu a prezenčné listiny v dvoch vyhotoveniach je povinný predseda RŠ zaslať zriaďovateľovi, a to najneskôr do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia RŠ.

     

     

    Časť II. Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov

    zabezpečí zástupca poverený riadením školy v spolupráci s volebnou komisiou

    1) Volebný lístok obsahuje v abecednom poradí očíslovaný zoznam všetkých pedagogických zamestnancov ZŠ a zoznam všetkých pedagogických zamestnancov MŠ, ktorí volebnej komisii neoznámia svoj nesúhlas s kandidatúrou.

    2) Každý volič – pedagogický zamestnanec, môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradového čísla najviac 1 kandidáta pedagogického zamestnanca ZŠ a najviac 1 kandidáta pedagogického zamestnanca MŠ uvedených na volebnom lístku. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.

    3) Členom RŠ sa stáva jeden kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov za pedagogických zamestnancov ZŠ a jeden kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov za pedagogických zamestnancov MŠ V prípade rovnakého počtu hlasov prvého, druhého a ďalších v poradí sa uskutoční (v prípade potreby aj opakovane) dodatočná voľba, v ktorej sú na volebných lístkoch uvedení iba tí kandidáti, ktorí dosiahli (aj v prípadných už uskutočnených dodatočných voľbách) rovnaké počty hlasov, ako prvý v poradí a neodmietnu kandidovať pri opakovaných voľbách. Ak po odmietnutí kandidatúry ostatnými kandidátmi sa má zúčastniť dodatočnej voľby práve 1 kandidát, tak sa dodatočná voľba neuskutoční a členom RŠ sa stane kandidát, ktorý sa nevzdal účasti v dodatočnej voľbe.

     

    Časť III. Voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov
    zabezpečí zástupca poverený riadením školy v spolupráci s volebnou komisiou                                           1) Volebný lístok obsahuje v abecednom poradí očíslovaný zoznam všetkých nepedagogických zamestnancov školy, ktorí volebnej komisii neoznámia svoj nesúhlas s kandidatúrou.                           2) Každý volič – nepedagogický zamestnanec môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradového čísla najviac jedného kandidáta uvedeného na volebnom lístku. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.                                                                                                                           3) Členom RŠ sa stáva kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov. V prípade rovnakého počtu hlasov prvého, druhého a ďalších v poradí sa uskutoční (v prípade potreby aj opakovane) dodatočná voľba, v ktorej sú na volebných lístkoch uvedení iba tí kandidáti, ktorí dosiahli (aj v prípadných už uskutočnených dodatočných voľbách) rovnaké počty hlasov, ako prvý v poradí a neodmietnu kandidovať pri opakovaných voľbách. Ak po odmietnutí kandidatúry ostatnými kandidátmi sa má zúčastniť dodatočnej voľby práve 1 kandidát, tak sa dodatočná voľba neuskutoční a členom RŠ sa stane kandidát, ktorý sa nevzdal účasti v dodatočnej voľbe.

    Časť IV. Voľby zástupcov rodičov

    zabezpečí zástupca poverený riadením školy v spolupráci s volebnou komisiou

    1) Kandidáta na voleného člena RŠ môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov alebo môže sám oznámiť svoje rozhodnutie kandidovať do RŠ. Termín prijatia kandidátov do volieb do RŠ za základnú školu je do 14.00 hod 9.6.2021, za materskú školu do 14,00 hod. dňa 8.6.2021.

    2) Volebná komisia prijíma návrhy na kandidátov, zostaví kandidátku, pripraví prezenčné listiny voličov, ktoré môžu byť viaceré, zostavené podľa jednotlivých tried ZŠ a jednotlivých tried MŠ, vyhotoví volebné lístky, ktoré budú obsahovať očíslovaný zoznam navrhnutých kandidátov a budú obsahovať dátum konania volieb. Skontroluje pripravenosť volieb a hlasovacej urny a zabezpečí transparentný priebeh volieb.

    3) Volebný lístok obsahuje očíslovaný zoznam všetkých kandidátov s uvedenou triedou ZŠ a triedou MŠ, ktorú dieťa kandidáta navštevuje.

    4) Každý volič môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradových čísel najviac troch kandidátov za rodičov ZŠ a najviac jedného kandidáta za rodičov MŠ uvedených na volebnom lístku. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.

    5) Rodičia – voliči si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v škole alebo v školskom zariadení.

    6) Členmi RŠ sa stávajú prví traja kandidáti podľa počtu získaných hlasov za rodičov žiakov ZŠ a prvý kandidát podľa počtu získaných hlasov za rodičov detí MŠ. V prípade rovnakého počtu hlasov tretieho, štvrtého a ďalších v poradí o zvolení za člena RŠ za rodičov ZŠ a v prípade rovnakého počtu hlasov prvého, druhého a ďalších v poradí o zvolení za člena RŠ za rodičov MŠ, rozhodne žreb, ktorý uskutoční volebná komisia v prítomnosti zástupcov rodičov.

     

     

     

    V zmysle platnej legislatívy a pokynov zriaďovateľa spracoval dňa 21.5.2021 Mgr. Oto Bača

   • Naspäť na zoznam článkov