Profil školy

    • O škole

    • Školu v súčastnosti navštevuje 370 žiakov a 165 detí, o ktorých sa stará celkom 81 zamestnancov. ZŠ sídli v budove, v ktorej je momentálne 17 klasických učební s tabuľou a interaktívnou tabuľou. 1x špeciálna učebňa hudobnej výchovy, 1 učebňa chémie, 1x učebňa fyziky a biológie, 2x učebňa informatiky, 2x jazykové laboratórium, 1x učebňa s didaktickou technikou, 1x dielňa na vyučovanie techniky, školská knižnica, 1x cvičná kuchynka, 2x herňa ŠKD, kuchyňa s jedálňou, 2x telocvičňa na hry, 1x gymnastická telocvičňa. V budove sídlia aj 4 oddelenia MŠ. Elokované pracovisko MŠ má 4 oddelenia a sídli v samostatnej budove.

     V areáli, sa nachádzajú dve multifunkčné ihriská, bežecká dráha, doskočisko pre skok do diaľky, dve detské ihriská pre deti MŠ.