• Platby za MŠ

    •  

      

     1.  POPLATOK ZA STRAVU V MŠ

      

     Poplatok za stravu v MŠ sa uhrádza mesačne vopred do 25.dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa poplatok uhrádza. Poplatok sa uhrádza bezhotovostne na účet školy. Pri úhrade poplatku je dôležité používať všetky údaje ako variabilnýsymbol, špecifický symbol a do poznámky uvádzať meno dieťaťa, za ktoré sa poplatok uhrádza.

     Poplatok sa neuhrádza iba v prípadoch, ktoré uvádza Školský zákon.

      

     Suma za stravu- dieťa v MŠ: 2,40€/deň      (2,10€-náklady na nákup potravín/3.finančné pásmo  MŠVVaŠ SR/+0,30€-príspevok na       režijné náklady)

     Bankové spojenie: IBAN: SK05 5600 0000 0044 9875 3007

                                   Špecifický symbol 01- zvádzajú detí v MŠ Budova č.85

                                                                   02-uvádzajú deti v MŠ v ZŠ (Budova č.87)

     -ak viete, že Vaše dieťa nebude prítomné v MŠ, môžete ho odhlásiť zo stravy deň vopred do 13:30hod. na tel.číslach: Budova č.85: 042/442 11 37 a Budova č.87(MŠ v ZŠ): 0948 204 908

                                  

      

     2.  PRÍSPEVOK DIEŤAŤA ZA POBYT V MŠ

      

     Príspevok dieťaťa za pobyt v MŠ určuje VZN č. 8/2022 mesta Dubnica nad Váhom a to konkrétne sumou 30€/dieťa za jeden mesiac a  uhrádza sa bezhotovostne na účet školy a to najneskôr do 10.dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa platba uhrádza.

     Rozpis platieb za jednotlivé mesiace nájde zákonný zástupca v moduli ,,PLATBY" po prihlásení do svojho rodičovského konta v Edupage. ( návody pre rodičov-ako používať modul platby TU )

      

     Rozpis platieb podľa jednotlivých mesiacov platný na šk.rok 2023/2024:

      

     Mesiac

     Suma

     Špecifický symbol

     Variabilný symbol

     Poznámka

     Termín úhrady (najneskôr do):

     9/2023

     30€

     01

     ...*

     meno dieťaťa + trieda

     31.8.2023

     10/2023

     30€

     01

     ...*

     meno dieťaťa + trieda

     10.9.2023

     11/2023

     30€

     01

     ...*

     meno dieťaťa + trieda

     10.10.2023

     12/2023

     30€

     01

     ...*

     meno dieťaťa + trieda

     10.11.2023

     1/2024

     +

     2/2024

     60€

     01

     ...*

     meno dieťaťa + trieda

     1+2/23sa uhrádza spolu od 1.1.2023 do 10.1.2023

     3/2024

     30€

     01

     ...*

     meno dieťaťa + trieda

     do 10.2.2023

     4/2024

     30€

     01

     ...*

     meno dieťaťa + trieda

     do 10.3.2023

     5/2024

     30€

     01

     ...*

     meno dieťaťa + trieda

     do 10.4.2023

     6/2024

     30€

     01

     ...*

     meno dieťaťa + trieda

     do 10.5.2023

     7,8/2024

     individuálne- údaje k platbe vystaví zástupkyňa RŠ na základe záujmu zákonného zástupcu  o MŠ počas letných prázdnin

     do 10.6.2024

      

      

     Bankové spojenie:

     IBAN: SK 23 5600 0000 0044 9875 2004

     Variabilný symbol-  (...* )  priradený číselný kód dieťaťa(napr., 1, 2,....až po napr.110)

     Špecifický symbol- 01 označuje organizačnú zložku školy-materská škola.

      

     Zadávanie všetkých vyššie spomínaných údajov pri bezhotovostnej platbe je dôležité pri spracovávaní a účtovaní platieb!!! Systém Vás môže vyhodnotiť ako neplatičov. Ak si chcete zadať trvalý príkaz-pozor na mesiac január-tu sa z ekonomických dôvodov uhrádza až v mesiaci január.

     Ak máte záujem uhrádzať platby prostredníctvom slovenskej pošty-šekom, triedne učiteľky Vám ich vydajú v triede. Ústrižok o zaplatení-poslednú časť šeku treba odovzdať p. učiteľkám v triede do dátumu splatnosti.

      

     Na základe VZN č.8/2022 Mesta Dubnica nad Váhom si môže zákonný zástupca podľa článku 4 odds.3 požiadať o zníženie(na druhé platiace dieťa navštevujúce tú istú MŠ) alebo odpustenie (na tretie platiace dieťa navštevujúce tú istu MŠ) príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole. Zákonný zástupca predloží riaditeľovi školy žiadosť a ten o znížení alebo odpustení príspevku rozhodne do 30 dní od jej doručenia po konzultácií s vedúcim zamestnancom oddelenie školstva MsÚ.

     Odpustenie príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ je možné aj v prípade, že dieťa má prerušenú dochádzku do MŠ- viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom(na základe vydaného rozhodnutie riaditeľa materskej školy o prerušení dochádzky na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu), ďalej ak dieťa nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi(pandémia COVID-19), v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku, ktorú určí riaditeľ MŠ.

      

     Ziadost_o_znizenie_poplatku_za_MS.doc

     Ziadost_o_odpustenie_poplatku_za_MS.docx

     Ziadost_o_prerusenie_dochadzky_do_MS.docx