MATERSKÁ ŠKOLA

    • Povinné predprimárne vzdelávanie

    •  Povinné predprimárne vzdelávanie:

      

     1. Základné informácie:

      

     • je povinné pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2023
     • spravidla trvá jeden školský rok, ktorý predchádza školskému roku, v  ktorom bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ
     • dieťa, ktoré MŠ už navštevuje a do 31. 8. 2023 dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne podávať žiadať o prijatie do MŠ automaticky od 1. 9. 2023 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie,
     • ak sa rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej MŠ, ako je tá, ktorú doposiaľ navštevovalo, o prijatie dieťaťa do novej MŠ musí podať novú žiadosť, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje údaj aj o povinnom očkovaní
     • povinné predprimárne vzdelávanie môže dieťa plniť aj individuálnou formou. O jeho povolenie môže písomne požiadať zákonný zástupca dieťaťa riaditeľa školy až po jeho prijatí. Oslobodenie dieťaťa od povinnosti dochádzky do MŠ sa povoľuje:

      

     a) dieťaťu, ktorému to zdravotný stav neumožňuje – vzdelávanie zabezpečuje kmeňová MŠ, rodič predkladá písomnú žiadosť so súhlasom všeobecného lekára pre deti a dorast,

     b) dieťaťu, ktorého rodič o to požiada – vzdelávanie zabezpečuje zákonný zástupca prostredníctvom osoby, ktorá má ukončené najmenej úplne stredné vzdelanie. Nasledovne je rodič povinný zabezpečiť absolvovanie preverenia rozvoja dieťaťa (v termíne určenom materskou školou)

     -za dieťa plniace povinné predprimárne zákonný zástupca neuhrádza príspevok za pobyt v MŠ a na základe žiadosti môže požiadať o dotáciu na stravovanie- podľa aktuálne platných pravidiel a legislatívy

      

     2. Dochádzka a neprítomnosť dieťaťa

     v materskej škole:

      

     -dochádzka dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie je povinná. Neprítomnosť dieťaťa ospravedňuje zákonný zástupca a to najviac na sedem vyučovacích dní. Ak je dieťa neprítomné viac ako sedem dní, je potrebné predložiť materskej škole- triednym učiteľkám ospravedlnenie od lekára.

     -v dňoch, ktoré nie sú dňom školského vyučovania (napr.prázdniny, prerušená prevádzka MŠ,...) zákonný zástupca neprítomnosť dieťaťa neospravedlňuje. V týchto dňoch nie je dochádzka do materskej školy povinná(tak ako žiaci v škole).

     -Zákonný zástupca je povinný ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa najneskôr do dvoch dní od nástupu do materskej školy!!!

      

     3. Spôsob ospravedlňovania neprítomnosti dieťaťa v MŠ:

      

     -vypísaním vytlačených ospravedlneniek(dostupné sú v triedach)

     -elekronický spôsob- podaním ospravedlnenky v Edupage(návod:návody na ospravedlňovanie v Edupage