• Povinné predprimárne vzdelávanie

    • Povinné predprimárne vzdelávanie:

     • je povinné pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2023
     • spravidla trvá jeden školský rok, ktorý predchádza školskému roku, v  ktorom bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ
     • dieťa, ktoré MŠ už navštevuje a do 31. 8. 2022 dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne podávať žiadať o prijatie do MŠ automaticky od 1. 9. 2023 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie,
     • ak sa rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej MŠ, ako je tá, ktorú doposiaľ navštevovalo, o prijatie dieťaťa do novej MŠ musí podať novú žiadosť, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje údaj aj o povinnom očkovaní
     • povinné predprimárne vzdelávanie môže dieťa plniť aj individuálnou formou. O jeho povolenie môže písomne požiadať zákonný zástupca dieťaťa riaditeľa školy až po jeho prijatí. Oslobodenie dieťaťa od povinnosti dochádzky do MŠ sa povoľuje:

     a) dieťaťu, ktorému to zdravotný stav neumožňuje – vzdelávanie zabezpečuje kmeňová MŠ, rodič predkladá písomnú žiadosť so súhlasom všeobecného lekára pre deti a dorast,

     b) dieťaťu, ktorého rodič o to požiada – vzdelávanie zabezpečuje zákonný zástupca prostredníctvom osoby, ktorá má ukončené najmenej úplne stredné vzdelanie. Nasledovne je rodič povinný zabezpečiť absolvovanie preverenia rozvoja dieťaťa (v termíne určenom materskou školou),

     • povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku „predčasné zaškolenie“ je možné na základe súhlasného vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast