MATERSKÁ ŠKOLA

    • Zápis do MŠ

    •  

     Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87 v Dubnici nad Váhom oznamuje rodičom, že zápis detí do MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2024/2025 sa uskutoční  v termíne

      

     od 6.5.2024 do 17.5.2024

      

     Materská škola môže prijať iba žiadosť riadne vyplnenú, podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami (aj elektronickú žiadosť) a potvrdenú detským lekárom!

     Ak zákonný zástupca využije možnosť podania elektronicej prihlášky, je potrebné doložiť v čase zápisu (najneskôr do 17.5.2024) aj potvrdenie od lekára a vyhlásenie zákonných zástupcov, ktoré nájdete v odkaze nižšie.

      

      

      

     Spôsob podania žiadosti do MŠ:

     1.    e l e k t r o n i c k y

     -vyplnením elektronickej prihlášky* , ktorá bude sprístupnená v čase zápisu v sekcií ,,elektonická prihláška-zápis do MŠ"(odkaz tu)

     *Ak zákonný zástupca využije túto možnosť, je taktiež potrebné doložiť lekárske potvrdenie o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast a vyhlásenie zákonných zástupcov o správnosti a pravdivosti údajov v žiadosti.

     Tlačivá nájdete na: LEKaRSKE_POTVRDENIE_O_ZS_k_ziadosti_do_MS .docx

                                     Priloha_k_elektronickej_prihlaske.docx

      

     2.    o s o b n e

     - každý pracovný deň v čase zápisu od 9:30-11:00hod. v MŠ C II 85-vchod od ,,Panelákov“(zástupkyni RŠ J. Kadlečíkovej) alebo na sekretariát v budove školy, žiadosť nájdete tu: ZIADOST_DO_MS.doc

      

     3. p o š t o u alebo kuriérom na adresu školy

     4. a) elektronickým podaním do elektronickej schránky MŠ alebo b) elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

      

     Pre dieťa, ktoré dovŕši päť rokov veku do 31.augusta 2024, je predprimárne vzdelávanie od 01.09.2024 povinné.

      

     Podmienky prijatia detí do materskej školy:

      

     Prednostne budú prijaté

     -deti, ktoré budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie(t.j. deti, ktoré dovŕšia vek 5rokov do 31.8.2024)

     -deti s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania

     -ďalšie podmienky sú podrobnejšie rozpracované v Školskom poriadku MŠ

      

     -Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej škole podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Ak zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa, zákonný zástupca predloží písomné vyhlásenie Pisomne_vyhlasenie-neprekonatelne_prekazky.docx

      

     Rozhodnutie o prijatí/neprijatí do materskej školy vydá riaditeľ materskej školy najneskôr do 30.6.2024. Toto rozhodnutie preberajú obidvaja zákonní zástupcovia, alebo ak sa prostredníctvom vyhlásenia nedohodnú inak:

      

     -Ak sa zákonní zástupcovia dohodnú, že rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ bude preberať iba jeden z nich, alebo všetky písomnosti ohľadne prijímania dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy budú vydané iba jednému z nich predložia riaditeľovi materskej školy písomné vyhlásenie

     Pisomne_vyhlasenie-jeden_rodic.docx .

      

     V prípade nejasností kontaktujte zástupkyňu riaditeľa školy pre MŠ p.Kadlečíkovú prostredníctvom mailu kadlecikova@skolac2.sk