MATERSKÁ ŠKOLA

    • O našej škôlke

    • História našej materskej školy sa začala písať v roku 1984 a jej brány sa pre deti  otvorili 08. 03. 1984. Postupne prešla rôznymi organizačnými zmenami. V roku 2005 bola zlúčená s najbližšou materskou školou a následne spojená so základnou školou na sídlisku Centrum II 87 v Dubnici nad Váhom.

     V súčasnosti má naša materská škola 8 tried-štyri triedy s mladšími deťmi sú umiestnené v budove Elokovaného pracoviska- Centrum II 85 a štyri triedy so staršími deťmi sú umiestnené v budove základnej školy.

     Materská škola sa vo výchovno-vzdelávacích aktivitách  zameriava najmä na rozvoj pohybových zručností detí, využívame aj priestory základnej školy a to najmä dve plne vybavené  telocvične , futbalové ihrisko a dve multifunkčné ihriská. Rodičia majú možnosť prihlásiť svoje deti na krúžky ako futbal, florbal, hudobno-pohybový krúžok, angličtinu pre deti, keramiku, či gymnastiku, ak to vyťaženosť trénerov dovoľuje. V rámci spolupráce so súkromným centrom PPPaP v Ilave sa podľa záujmu zákonných zástupcov realizuje logopedická starostlivosť vo všetkých vekových skupinách. Najstaršie deti sa majú možnosť zúčastniť obľúbenej školy v prírode, plaveckého či korčuliarskeho kurzu.

     Počas školského roka materská škola organizuje viaceré aktivity s účasťou rodiny detí ako: tvorivé dielne, vychádzky do prírody  v  každom ročnom období, ktoré sú spojené so spoznávaním prírody, jej ochranu a envirohrami, ďalej sú to tradičné triedne besiedky počas vianočného obdobia a ku Dňu rodiny, či fašiangový karneval. Deň materských škôl na Slovensku-4.11. tradične oslavujeme Športovým popoludním, ktoré je medzi deťmi aj rodičmi veľmi obľúbené. Na konci školského roka sa tradične lúčime s budúcimi školakmi školou v prírode, slávnostnou rozlúčkou s predškolákmi a ich koncoročným výletom.

     Pri príprave predškolákov na vstup do 1.ročníka základnej školy spolupracujeme s CPPPaP v Dubnici nad Váhom, kedy sa deti zúčastnia depistáže školskej pripravenosti a zrelosti. Po jej vyhodnotení odporúčania psychológov sú zohľadnené pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti a pri prístupe pedagóga k dieťaťu.

     Na obohatenie výchovno-vzdelávacieho procesu me sa už viackrát zapojili do projektov na podporu zdravia detí ako Dentálna hygiena, Zdravý chrbátik, Zdravé oči,.. či pravidelnej účasti detí na detských divadelných predstaveniach.

     Materská škola disponuje so zmodernizovanými priestormi interiéru i exteriéru, pravidelne využívame dopravné ihrisko, ktoré je súčasťou budovy základnej školy, vedenie pravidelne dopĺňa a inovuje materiálne podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí.