Navigácia

Demitrovci pomáhajú - inkluzívny tím

Základná škola je ideálne miesto na to, aby sa deti naučili, že ľudia sú pestrí, majú rôzne nadanie, schopnosti i obmedzenia, a pritom spolu vedia fungovať, môžu byť kamaráti, vedia jeden druhému pomôcť. Rôznorodosť by mala byť braná ako výhoda, nie problém.“ A to je aj úloha našej školy, kde sa realizuje  inkluzívne vzdelávanie.

Demitrovci pomáhajú (Inkluzívny tím)

Základná škola je ideálne miesto na to, aby sa deti naučili, že ľudia sú pestrí, majú rôzne nadanie, schopnosti i obmedzenia, a pritom spolu vedia fungovať, môžu byť kamaráti, vedia jeden druhému pomôcť. Rôznorodosť by mala byť braná ako výhoda, nie problém.“ A to je aj úloha našej školy, kde sa realizuje  inkluzívne vzdelávanie.

V našej škole medzi ostatnými žiakmi sedia aj zdravotne znevýhodnené deti, ktorým dávame rovnaké možnosti, aby sa vzdelávali a navštevovali bežné triedy so svojimi  rovesníkmi. Na prvý pohľad medzi ostatnými deľmi si ich ani nevšimnete, a to napriek tomu, že majú rôzne diagnózy ako poruchy učenia, správania alebo autizmus. Nie je to len o deťoch a učive. V  „inkluzívnej škole“ aj učitelia majú výrazne postavenie. Môžu využívať svoju kreativitu, majú dostatok spolupracovníkov, ktorí im pri výuke pomôžu, alebo s nimi môžu konzultovať svoje obavy, postupy, zvolené úlohy. Nie sú v tom sami. Nápomocní sú im školský špeciálny pedagóg a asistentky učiteľa, ktoré s nimi  denne spolupracujú.  Pomáhajú takýmto žiakom, vypočujú si ich, snažia sa zamerať na ich individuálne potreby, aby sa každé jedno dieťa v škole cítilo prijaté. Ak je potrebné, vymenia triedu za  vhodné priestory vyhovujúce  aktuálnemu stavu žiaka a aktivity realizujú formou hier. Vedie to k vzájomnej tolerancii a empatii, ktorá dnes medzi deťmi  a dospelými často chýba.

Snažíme sa vytvoriť školu rodinného typu, kde si navzájom pomáhame, rešpektujeme, čo je úlohou aj koordinátora prevencie. Podľa potreby sa realizujú besedy, preventívne programy na elimináciu  negatívnych javov ako aj individuálne pohovory na zmiernenie  sociálno patologických javov a vytváranie pozitívnej atmosféry v škole.

Každé dieťa by sa malo v škole cítiť dobre a malo by dostávať takú formu pomoci a podpory, ktorú potrebuje. Vtedy budeme mať oveľa menej starostí s implementáciou rôznych stratégií pre tzv. „inakšie“ deti, pretože im bude školský systém vo väčšine prípadov automaticky vyhovovať.

 

Mgr. Tatiana Škundová, špeciálny pedagóg

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria