Navigácia

Výchovný poradca

Na škole prevzala funkciu výchovného poradcu po Mgr. Drienikovej našej dlhoročnej kolegyni Mgr. Gašpárková. V čom Vám môže pomôcť? Aké sú jeho úlohy? Viac sa dočítate v článku.

Výchovný poradca

Náplňou práce výchovného poradcu na našej škole je školské poradenstvo v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu žiakov.  Výchovný  poradca  predovšetkým  komunikuje  a spolupracuje  s vedením školy, s pedagógmi, s triednymi učiteľmi, so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými, šikanovanými alebo problémovými deťmi),  s rodičmi, s centrom pedagogicko  – psychologického poradenstva a prevencie, so strednými školami. Realizuje kariérne poradenstvo ( najmä pre žiakov 8.a 9. ročníka, pomáha ich usmerniť v profesijnej orientácii, sprostredkováva im potrebné informácie ). Informuje žiakov o Dňoch otvorených dverí, ktoré organizujú stredné školy. Umožňuje  výchovným poradcom a pracovníkom firiem informovať žiakov o možnostiach štúdia na stredných  školách  i o možnostiach duálneho vzdelávania. Vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracováva podklady a prehľady o profesijnej orientácii žiakov. Zodpovedá za predloženie prihlášok na stredné školy  riaditeľovi  školy v súlade so záväznými a vyhláškou danými termínmi a prihlášky včas odosiela na stredné školy.  V spolupráci s vyučujúcimi a s vedením školy organizačne zabezpečuje  celoštátne Testovanie 5 a Testovanie 9. Spolupracuje  s koordinátorom prevencie drogových závislostí a podieľa sa na plnení úloh školy pri prevencii nežiaduceho správania sa.

                                                                       Mgr. Marta Gašpárková, výchovný poradca

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria