Navigácia

UVODNÝ ČLÁNOK BLOGU

O víziách, smerovaní a školských zariadeniach hovorí riaditeľ ľkoly

ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom

Škola je známa nielen menom, ale aj výsledkami športových súťaží. Nechceme zaostať za kreditom, ktorý Palo mal. To, že sme nositelia zvučného mena nás zaväzuje – všetkých zamestnancov a snažíme sa k tejto zodpovednosti viesť aj žiakov.

Sme škola s nižším počtom žiakov, kde sa všetci vzájomne poznáme ako veľká rodina. Mohli by sme to nazvať „škola rodinného typu“. Ľudia poznajú „Demitrovku“, ako športovú školu. Známe sú úspechy našich žiakov v hokeji, florbale, futbale, a v poslednom období aj v tenise. No v súčasnosti najmä v gymnastike, v ktorej sme v kategórii chlapcov úradujúcimi majstrami Slovenska. Na škole sú vytvorené triedy s rozšíreným vyučovaním športu ľadový hokej, futbal, tenis a gymnastika.

Filozofiu smerovania školy neodkláňame od športu, ale chceme ju rozšíriť v duchu hesla: Vzdelanie 100%, šport 100%.

Toto smerovanie môžeme rozdeliť do troch pilierov:

  1. Pokračovanie v tradícii športových tried
  2. Sídlisková škola
  3. Posilnenie vyučovania vzdelávacích predmetov na úkor športových príprav

V rámci prvého piliera pokračujeme vo výbornej spolupráci s mestskými klubmi futbalu a hokeja. Rozbieha sa aj spolupráca v tenise. Pre gymnastiku, s ktorou sa začína už v predškolskom veku, máme triedy s rozšíreným vyučovaním športu už od prvého ročníka. Dieťa, ktoré sa zapíše do prvého ročníka na našej škole nemusí byť bezpodmienečne športovcom a nemusí chodiť do športovej triedy. To súvisí s druhým pilirom, chceme byť sídliskovou školou. To znamená deti z nášho školského obvodu resp. sídliska Centru II. aj časť okolo Rozptylu, by sme radi uvítali v našich laviciach. Chceli by sme, aby sme sa stali vzdelávacím, športovým, kultúrnym a spoločenským centrom sídliska. V tomto zmysle boli pripravené mnohé akcie pre deti aj obyvateľov sídliska. Pre pandémiu sa nám ich nepodarilo realizovať. Jediná, ktorú sa nám podarilo čiastočne realizovať bola akcia „List Ježiškovi“, o ktorej píše v samostatnom článku Mgr. Gáliková. Medzi nerealizovanými akciami boli napríklad Sídliskový Mikuláš, Upratovanie sídliska ...  Zapojiť by sme chceli aj podnikateľské subjekty sídliace v školskom obvode. Tretí pilier môže vyvolávať rozpaky, športová školy znížila počty hodín športovej prípravy? Počet tréningových dní zostane zachovaný a žiaci odtrénujú rovnaký objem, takže šport trpieť nebude.

Uvoľnené vyučovacie hodiny využijeme na posilnenie vzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika a anglický jazyk. Od týchto zmien očakávame zlepšenie výsledkov žiakov. Učitelia a samozrejme aj žiaci budú mať viac času na prehĺbenie a upevnenie vedomostí.

V súvislosti so zmenami , dochádza v škole aj ku generačnej výmene učiteľov. Viacero dlhoročných zamestnancov odišlo do dôchodku a nahradili ich noví mladší. Z doterajších skúseností s nimi, vychádza prísľub novej, kvalitnej pedagogickej generácie, z čoho máme obrovskú radosť.

Okrem vzdelávania ponúka škola aj pestrú paletu mimoškolskej (krúžkovej činnosti). V portfóliu krúžkov ja atraktívny krúžok 3D tlače, divadelný, výtvarný a tiež šikovných rúk. Nechýbajú aj tie športové, napr. florbalový, futbalový, pohybové hry, turistický, pre deti I. aj II. stupňa, niektoré ako anglický jazyk aj pre našich predškolákov v MŠ.

Školský klub detí je v prevádzke od 6:00 hod do 16:30 hod. Prebieha v ňom pestrý výchovný program s názvom Loptoši (foto), deti sú rozdelené v piatich oddeleniach.

Školská jedáleň, ktorá má zmodernizované vybavenie, ponúka kvalitnú, chutnú a veku primeranú stravu. Jej zostavovanie sa riadi prísnymi normami a predpísanými receptúrami.

Škola prešla modernizáciou plne funkčný je dochádzkový systém (informuje rodiča o príchodoch a odchodoch dieťaťa zo a do školy) jedálenský systém kde rodič ako v predchádzajúcom prípade dostane informáciu o odobratom obede do mobilnej aplikácie. Štandardom je internetová žiacka knižka, možnosť elektronicky ospravedlňovať dieťa. Škola disponuje dostatočným množstvom interaktívnych tabúľ, dataprojektorov, internetovou sieťou, jazykovými laboratóriami, špeciálnymi učebňami fyziky, biológie, chémie a učebňami informatiky. Máme výborne vybavené telocvične, multifunkčné ihriská a špecializovanú telocvičňu pre gymnastiku.

Na škole pracuje inkluzívny tím, špec. pedagóg a asistenti učiteľa, výchovný poradca. Svoju činnosť vám predstavia v samostatnom článku.

Prebiehajúce projekty a celoškolské akcie odprezentujú ich autori alebo účastníci z radov učiteľov v ďalších článkoch.

                                                                                   Mgr. Oto Bača, riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
    Centrum II č.87, 018 41
  • +421910943924

Fotogaléria